Hà Nội: Số hóa các hồ sơ liên thông giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 2/1/2024

Hà Nội: Số hóa các hồ sơ liên thông giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 2/1/2024
Bộ phận một cửa xã Kim Thư – Thanh Oai. Ảnh minh họa

Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các điểm nghẽn trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp trong đó xác định việc triển khai nhiệm vụ tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố, UBND Thành phố vừa ban hành Văn bản số 4395/UBND-KSTTHC chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện việc số hóa, điện tử hóa toàn trình đối với hồ sơ thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận, thụ lý, giải quyết, trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố theo đúng quy định. Thực hiện luân chuyển toàn trình hồ sơ đầu vào đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố từ ngày 2/1/2024.

Đồng thời, thực hiện việc ký số của người có thẩm quyền giải quyết TTHC, cấp kết quả giải quyết TTHC bằng bản điện tử kết hợp với bản giấy, số hóa các hồ sơ liên thông giải quyết TTHC từ ngày 2/1/2024.

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở, cơ quan tương đương sở tổ chức rà soát, lựa chọn và tham mưu, trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành danh mục các thành phần hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ, trình Chủ tịch UBND Thành phố trước ngày 30/1/2024.

UBND Thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện tính năng số hóa, kho dữ liệu cá nhân… trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố; đánh giá các tính năng của Hệ thống bảo đảm việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Kim Quyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích