Duyệt theo chuyên mục

Tin tức – Sự kiện

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh”

(Xây dựng) – Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, kịp thời và phối hợp…