Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại 6 bộ và 3 tỉnh, thành

Cán bộ, nhân viên Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Cán bộ, nhân viên Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Theo Kế hoạch, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra tại các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Đồng Nai và UBND thành phố Đà Nẵng. 

Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức trong việc thực hiện trách nhiệm công vụ trên phạm vi cả nước, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có nhiều bức xúc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương; ghi nhận cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong cả nước; kịp thời phát hiện những thiếu sót hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi cả nước để kiến nghị biện pháp khắc phục. 

Kết quả thanh tra sẽ được tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, xác định tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và kiến nghị biện pháp xử lý sai phạm (nếu có), sửa đổi cơ chế chính sách, tháo gỡ trong tổ chức, thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện trách nhiệm công vụ. 

Để kế hoạch triển khai hiệu quả, yêu cầu đặt ra là việc thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, không gây cản trở đến hoạt động của đơn vị được thanh tra; tuân thủ đúng quy định của pháp luật; có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thanh tra.

Các đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp với thời hạn là tối đa 45 ngày, triển khai thanh tra trong tháng 12/2023. Trong đó, thời kỳ thanh tra được xác định là từ ngày 15/7/2021 đến 30/11/2023 (thời điểm ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ). 

Theo Kế hoạch, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra tại các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Đồng Nai và UBND thành phố Đà Nẵng. 

Thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành thanh tra tại các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra tại các quận, huyện, sở, ban, ngành trực thuộc. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra, đối tượng thanh tra để thống nhất thực hiện. 

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào kế hoạch, đề cương hướng dẫn và tình hình thực tế thành lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp trong quý IV năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình. Kết thúc thanh tra báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra theo đề cương của Thanh tra Chính phủ để tổng hợp kết quả thanh tra trên toàn quốc. 

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương căn cứ đề cương ban hành kèm theo kế hoạch khảo sát, nắm tình hình tại bộ, ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra cho phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai trong tháng 12/2023. 

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương kết thúc thanh tra trực tiếp, tổng hợp kết quả trình cấp có thẩm quyền để ban hành báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, đồng thời gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/4/2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo kết quả thanh tra gửi Thanh tra Chính phủ, tổng hợp theo các nội dung hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Theo TTXVN

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích