Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố

(Xây dựng) – Với phương châm “sâu sát, quyết liệt, thực chất, hiệu quả”, HĐND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Trong năm 2023, HĐND thành phố tiếp tục có nhiều điểm mới trong tổ chức và hoạt động, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố.

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố
Đồng chí Trần Ngọc Hải – Chủ tịch HĐND thành phố Vĩnh Yên luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức 05 kỳ họp, trong đó có 02 kỳ họp thường lệ. Tại 03 kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố Vĩnh Yên đã thông qua tổng số 08 báo cáo, 15 tờ trình, 15 dự thảo nghị quyết.Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND thành phố Vĩnh Yên và các cơ quan liên quan thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp. Nội dung trình kỳ họp đều được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên.

Ngoài ra, HĐND thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn cho các Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ. Tổng hợp và gửi các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan hữu quan xem xét, trả lời. Phân công các Ban của HĐND thành phố thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp. Chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức họp, thảo luận những nội dung trình kỳ họp, lập danh sách các đại biểu đăng ký thảo luận, chất vấn.

Các kỳ họp được tổ chức thực hiện đúng luật định, bản đảm bảo kịp thời, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu đề ra. Các tờ trình, báo cáo trình bày tại kỳ họp ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ; rút ngắn thời gian đọc báo cáo tại hội trường, dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn và giám sát. Dự thảo các Nghị quyết được chuẩn bị kỹ có sự thống nhất giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố với UBND thành phố và cơ quan trình trước khi chuyển đến đại biểu nghiên cứu. Công tác điều hành kỳ họp linh hoạt, khoa học, đảm bảo đúng chương trình đã đề ra. Sau kỳ họp phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên đã rà soát, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết để ký ban hành theo quy định. Tính từ đầu năm 2023 đến thời điểm báo cáo HĐND thành phố đã ban hành 15 Nghị quyết.

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND và Thường trực HĐND thành phố; Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian và chất lượng. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết, kết luận giám sát được quan tâm thực hiện. Đến nay, hầu hết các kiến nghị, đề nghị sau giám sát đều được các đơn vị chịu sự giám sát tổ chức thực hiện. Công tác giám sát được tập trung vào các nội dung như: Giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát tại phiên giải trình, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhiệm kỳ 2016-2021 tồn đọng tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của HĐND thành phố, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri đến trước và sau Kỳ họp thứ 13 và các kiến nghị đang tiếp tục giải quyết từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại các buổi giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã giao cho 9 tổ đại biểu HĐND thành phố thực hiện giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến trước và sau Kỳ họp thứ 13 và các kiến nghị đang tiếp tục giải quyết từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026. Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến trước và sau Kỳ họp thứ 13 và các kiến nghị đang tiếp tục giải quyết từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND thành phố giám sát trực tiếp tại các xã, phường để nắm rõ việc triển khai thực hiện những nội dung UBND thành phố đã trả lời cử tri. Sau đó, tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố làm cơ sở để thẩm tra, theo dõi và có kiến nghị giải quyết tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tính đến ngày 30/11/2023, tổng số ý kiến trả lời cử tri của UBND thành phố đã được Thường trực HĐND thành phố giám sát là 80 nội dung kiến nghị, trong đó có 37/80 kiến nghị đã được UBND thành phố, các ngành giải quyết, đạt 46,25%, 43/80 ý kiến đang tiếp tục giải quyết, chiếm 53,75%.

Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ luôn được Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên quan tâm, chú trọng, điều hòa, phối hợp tốt giữa đại biểu HĐND thành phố và chính quyền địa phương. Theo đó, HĐND thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức 3 cuộc với 27 buổi tiếp xúc giữa đại biểu HĐND thành phố với cử tri và nhân dân trên địa bàn thành phố. Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc trực tiếp với hơn 2.893 cử tri với tổng số 105 ý kiến, kiến nghị. Tính đến thời điểm báo cáo UBND thành phố đã giải quyết được 31/47 ý kiến, kiến nghị của cử tri (đạt 65,6%).

Công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được HĐND thành phố Vĩnh Yên chú trọng thực hiện. Ngay từ đầu năm 2023, Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên đã có Thông báo phân công đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân định kỳ vào mùng 10, 20 hằng tháng tại Ban tiếp công dân của UBND thành phố. Theo đó, các đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện tiếp dân theo đúng quy định. Năm 2023, đã tổ chức 24 buổi tiếp công dân.

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố
HĐND thành phố Vĩnh Yên đóng góp ngày càng hiệu quả cho sự phát triển đi lên của thành phố Vĩnh Yên.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Trần Ngọc Hải – Chủ tịch HĐND thành phố Vĩnh Yên cho biết: Trong năm 2024, HĐND thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Mặt khác, luôn đảm bảo sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy đối với hoạt động của HĐND thành phố. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND và hoạt động của hai Ban, Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND, chất lượng tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND thành phố năm 2024 theo đúng Kế hoạch. Phối hợp với UBND thành phố, Ủy ban UB MTTQ thành phố, các Ban HĐND thành phố chuẩn bị các nội dung trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2024.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri để tiếp nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời tổng hợp và phản ánh để cơ quan chức năng giải quyết theo luật định. Tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri để kịp thời rà soát, đôn đốc việc xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đáp ứng với kỳ vọng của cử tri trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động giám sát được thực hiện giám sát theo Nghị quyết của HĐND thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2024. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát năm 2024 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố đảm bảo khoa học, chất lượng và hiệu quả, trong đó tập trung giám sát những nội dung trong chương trình giám sát năm 2024 và những nội dung cử tri và nhân dân quan tâm; tổ chức tốt hoạt động giám sát tại kỳ họp để các đại biểu HĐND thành phố đều được thực hiện chức năng giám sát của mình, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của nhân dân thông qua việc truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh các kỳ họp của HĐND thành phố.

Với vị trí, vai trò quan trọng, với bước khởi đầu đầy cố gắng, kỳ vọng HĐND thành phố Vĩnh Yên sẽ không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp ngày càng hiệu quả cho sự phát triển đi lên của thành phố Vĩnh Yên nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích