Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

(Xây dựng) – Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024 và các năm tiếp theo, ngay từ đầu năm, UBND thành phố Vĩnh Yên đã triển khai kế hoạch khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng góp phần sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.

Theo đó, UBND thành phố Vĩnh Yên đã đưa ra đồng bộ các giải pháp trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng; quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc, tăng cường hiệu quả, chất lượng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, UBND thành phố Vĩnh Yên đã triển khai kế hoạch khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tại kế hoạch, UBND thành phố quán triệt các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của tỉnh, thành phố về tăng cường hiệu quả, chất lượng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý đầu tư công, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ quy định của pháp luật.

Đồng thời, các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường tham mưu UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Phân công cụ thể cá nhân trực tiếp phụ trách, chỉ đạo từng dự án có giải pháp chỉ đạo thích hợp theo từng giai đoạn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quản lý đầu tư công; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có vi phạm trong hoạt động đầu tư công. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, khắc phục các hạn chế, bất cập đã được chỉ ra.

Để việc khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả, UBND thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, đồng thời yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong triển khai, thực hiện đầu tư công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm của cơ quan, địa phương mình quản lý.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích