Vĩnh Phúc: Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng

(Xây dựng) – Ngày 02/01/2024, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 03/SXD-CCGĐXD, về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 01 của tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng
Cán bộ của Chi cục Giám định xây dựng Vĩnh Phúc kiểm tra chất lượng tại các dự án.

Trong trời gian qua, công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chú trọng để nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong công tác quản lý điều hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường ở một số dự án trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn chế phải xử lý kỹ thuật, một số chủ đầu tư, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn tại một số công trình chưa được quản lý chặt chẽ dẫn đến tình trạng sử dụng vật liệu xây dựng chưa đảm bảo chất lượng, không đúng chất lượng sản phẩm… Quy trình kỹ thuật trong thi công xây dựng chưa được tuân thủ nghiêm túc. Công tác giám sát của chủ đầu tư, tư vấn giám sát chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên; năng lực của chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng còn một số hạn chế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tại Văn bản số 10173/UBND-CN3 ngày 8/12/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 12/01/2023 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình, Chi cục Giám định xây dựng tỉnh đã tham mưu cho Sở Xây dựng Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 03/SXD-CCGĐXD ngày 02/01/2024 việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 01 của tỉnh Vĩnh Phúc, về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, trong đó đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc 4 nội dung.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các tổ chức, cá nhân có liên quan có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng phải xác định chất lượng công trình xây dựng là uy tín, danh dự và trách nhiệm của mình với nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp và quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng. Củng cố tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng. Tăng cường sự giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cộng đồng dân cư, cơ quan thông tin đại chúng trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng; làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với những vi phạm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng, trong đó đặc biệt quan tâm làm rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận nghiệm thi hoàn thành theo quy định. Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật liệu, vật tư, cấu kiện sản xuất đúc sẵn, thiết bị xây dựng lắp đặt vào công trình. Tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng một cách nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên. Lập đầy dủ các hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình, kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Theo đó, các chủ đầu tư gửi báo cáo đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi đưa vào sử dụng. Đồng thời, cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào báo cáo đề nghị kiểm tra của các đơn vị tiến hành lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra theo quy định, làm cơ sở để kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích