Vĩnh Phúc: Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

(Xây dựng) – Với mục tiêu, đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Vĩnh Phúc: Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Vĩnh Phúc luôn coi trọng và tôn vinh các trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn.

Với phương châm “Tiên phong sáng tạo, khát vọng đổi mới”, tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra mục tiêu đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh phát triển vững chắc, là động lực tăng trưởng, đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao, đạt trung bình 25%/năm.

Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo phấn đấu đạt tối thiểu 45%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt trên 30%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực ứng dụng công nghệ cao đạt trên 10%; tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 35% GRDP; xếp hạng chuyển đổi số của tỉnh nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu của cả nước.

Để hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch, Vĩnh Phúc đã đưa ra 10 nội dung chiến lược:

Đổi mới cơ chế hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tái cơ cấu nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị tăng; xây duwngjbanr đồ công nghệ, sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Vĩnh Phúc: Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo với đầu mối hỗ trợ là Trung tâm ứng dụng và đổi mới sáng tạo tỉnh.

Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; xây dựng Trung tâm ứng dụng và đổi mới sáng tạo tỉnh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phấn đấu đến hết năm 2030, đầu tư cho khoa học – công nghệ của tỉnh đạt trên 2% cao hơn mức bình quân của cả nước.

Phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ trở thành chủ thể nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2030 có 3-4 tổ chức khoa học – công nghệ được xếp hạng quốc gia và khu vực.

Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực. Đến năm 2030 phấn đấu nhân lực nghiên cứu khoa học công nghệ của tỉnh đạt 12 người trên 1 vạn dân.

Phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh đồng bộ với hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) trong hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học công nghệ.

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đến năm 2030 phát triển thêm 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo phấn đấu đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp.

Đẩy mạnh hợp tác, hôi nhập quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Gia tăng mạnh mẽ số lượng công bố quốc tế về sở hữu trí tuệ, đến năm 2030, tối thiểu đạt 30 đối tượng là nhãn hiệu, sáng chế/giải pháp hữu ích.

Tăng cường các hoạt động tôn vinh, truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Duy trì, tổ chức thực hiện các giải thưởng dành cho các nhà nghiên cứu có thành tích xuất sắc; các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Tổ chức xây dựng và thực hiện chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần xây dựng, phát triển giá trị văn hóa, con người Vĩnh Phúc, đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI), phấn đấu duy trì mức trên 0,7.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích