Vĩnh Long: Cần hơn 44.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Vĩnh Long vừa ban hành Tờ trình số 2931/TTr-SXD về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, gửi UBND tỉnh Vĩnh Long. Theo Tờ trình này, Vĩnh Long cần 44.229 tỷ đồng đầu tư xây dựng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Vĩnh Long: Cần hơn 44.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025
Một góc thành phố Vĩnh Long.

Theo số liệu Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đến hết năm 2022, dân số tỉnh Vĩnh Long là 1.028.822 người, trong đó khu vực đô thị là 233.940 người và khu vực nông thôn là 794.882 người. Diện tích bình quân đầu người của toàn tỉnh đạt 26,7m2 sàn/người (trong đó: Khu vực đô thị đạt 27,6m2 sàn/người; Khu vực nông thôn đạt 26,4m2 sàn/người).

Kể từ thời điểm năm 2020 đến hết năm 2022, toàn tỉnh phát triển thêm 2.013.308m2 sàn. Trong đó, diện tích sàn nhà ở thương mại tăng thêm 251.309m2 sàn; nhà ở xã hội tăng thêm 8.551m2 sàn; nhà ở do dân xây dựng trên đất được bố trí tái định cư 18.958m2 sàn; nhà ở dân tự xây tăng thêm 1.734.490m2 sàn. Đến hết năm 2022, tổng số nhà trên địa bàn tỉnh là 304.286 căn, trong đó, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 96,3%; nhà ở thiếu kiên cố đạt 3,6% và nhà ở đơn sơ còn 0,1%.

Tờ trình Sở Xây dựng Vĩnh Long đề xuất điều chỉnh mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, đến năm 2025, hoàn thành việc xây dựng thêm được khoảng 5.380.000m2 sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh, tương đương với khoảng 37.093 căn nhà. Phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 30,0m2 sàn/người; trong đó: Tại khu vực đô thị đạt 29,4m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 30,2m2 sàn/người; Nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 96,9%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn 3,1%. Thực hiện hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu như: Hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu (bão, lũ, sạt lở đất…), trong đó: Phấn đấu hỗ trợ về nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng khoảng 3.184 hộ; Phấn đấu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khoảng 5.359 căn; Phấn đấu hỗ trợ nhà ở cho hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tại, biến đổi khí hậu khoảng 993 căn. Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 30m2 sàn/người trong đó: Tại khu vực đô thị đạt 29,4m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 30,2m2 sàn/người. Giai đoạn 2021-2025 diện tích sàn nhà ở tăng thêm khoảng 5.380.000m2 sàn trong đó, tỷ lệ nhà riêng lẻ phấn đấu phát triển đạt khoảng 97%, tương ứng 5.219.000m2 sàn; nhà chung cư phấn đấu đạt khoảng 3%, tương ứng 161.000m2 sàn.

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, hoàn thành khoảng 1.252.978m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các khu đô thị, khu dân cư tương đương khoảng 8.353 căn nhà xây dựng mới, trong đó: Có khoảng 687.488m2 sàn hoàn thành từ các dự án đang triển khai xây dựng (đã có văn bản chấp thuận đầu tư); Còn khoảng 565.809m2 sàn hoàn thành từ các dự án đang kêu gọi đầu tư phát triển mới (hiện tại chưa có văn bản chấp thuận đầu tư). Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025, hoàn thành khoảng 161.000m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các khu đô thị, khu dân cư tương đương khoảng 2.300 căn nhà xây dựng mới, trong đó: Có khoảng 78.534m2 sàn hoàn thành từ các dự án đang triển khai xây dựng (đã có văn bản chấp thuận đầu tư); Còn khoảng 82.466m2 sàn hoàn thành từ các dự án đang kêu gọi đầu tư phát triển mới (hiện tại chưa có văn bản chấp thuận đầu tư). Giai đoạn 2021 – 2025, hoàn thành khoảng 3.966.023m2 sàn, tương ứng khoảng 26.440 căn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Đồng thời, Sở Xây dựng Vĩnh Long đề nghị điều chỉnh nhu cầu về vốn và nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 là 44.229 tỷ đồng, trong đó vốn doanh nghiệp 12.251 tỷ đồng và vốn người dân 31.978 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ đầu tư xây dựng 5.380.000m2 sàn. Trong đó, nhà ở thương mại 1.252.978m2 sàn, vốn đầu tư 10.475 tỷ đồng; nhà ở xã hội 161.000m2 sàn, vốn đầu tư 1.776 tỷ đồng; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng 3.966.023m2 sàn, vốn đầu tư 31.978 tỷ đồng. Nhu cầu diện tích đất ở để xây dựng các loại nhà ở giai đoạn 2021-2025 là 736,6ha.

Vĩnh Long: Cần hơn 44.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025
Dự án nhà phố T&T Tam Đa Vĩnh Long.

Theo Tờ trình, Sở Xây dựng Vĩnh Long sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện lập, điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn, tham gia ý kiến vào các đồ án quy hoạch dự án nhà ở và khu đô thị của các địa phương để bố trí quỹ đất phát triển từng loại nhà ở trên phạm vi địa bàn quản lý. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách của các xã trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện). Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tại các địa phương. Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu xây dựng Quy định về quản lý dự án nhà ở sau đầu tư xây dựng; Nghiên cứu, ban hành các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện và đặc thù của các địa phương để tham khảo, áp dụng, đặc biệt cho các hộ nghèo chịu ảnh hưởng bởi thiên tai biến đổi khí hậu.

Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch với HĐND, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu. Phối hợp tham gia ý kiến vào hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan.

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/06/2022. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thực hiện Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”. Sở Xây dựng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, tham mưu UBND cấp tỉnh đăng tải công khai Kế hoạch phát triển nhà ở lên Cổng thông tin điện tử.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích