Viện VIUP tổ chức nghiệm thu 7 nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao trong năm 2023

(Xây dựng) – Ngày 19/2, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhằm rà soát nội dung và chất lượng các nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao VIUP thực hiện trong năm 2023.

Viện VIUP tổ chức nghiệm thu 7 nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao trong năm 2023
Viện VIUP đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để rà soát các nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao thực hiện trong năm 2023.

Trong năm qua, Bộ Xây dựng đã giao VIUP thực hiện 7 nhiệm vụ, bao gồm 5 nhiệm vụ được Bộ giao theo chức năng và 2 nhiệm vụ được Bộ hỗ trợ chi gián tiếp.

Cụ thể, nhiệm vụ thứ nhất là rà soát, góp ý bổ sung Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Nhiệm vụ thứ 2 là tổng hợp rà soát, đánh giá công tác lập thiết kế đô thị riêng và lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị tại các thành phố lớn nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật ngành Xây dựng trong lĩnh vực quản lý kiến trúc đô thị. Giai đoạn 1 của nhiệm vụ này tập trung nghiên cứu cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiệm vụ thứ ba là tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và rà soát, đánh giá nội dung về không gian ngầm trong đồ án quy hoạch chung tại các đô thị loại I, từ đó đề xuất bổ sung một số nội dung về không gian ngầm để lồng ghép vào Dự thảo Luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Giai đoạn 1 của nhiệm vụ tập trung nghiên cứu cho 3 đô thị loại I.

Nhiệm vụ thứ tư là tổng hợp, rà soát, đánh giá tác động của nước biển dâng theo kịch bản hiện hành với quy hoạch phát triển các đô thị ven biển loại I và II, từ đó hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý phát triển đô thị ven biển. Giai đoạn 1 của nhiệm vụ sẽ nghiên cứu cho các đô thị loại I và II ở ven biển Bắc Trung bộ.

Viện VIUP tổ chức nghiệm thu 7 nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao trong năm 2023
Viện VIUP rà soát, góp ý bổ sung dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Nhiệm vụ thứ năm là tổng hợp, rà soát, đánh giá hiện trạng và quy hoạch nông thôn tại các huyện giáp ranh các thành phố lớn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản pháp luật ngành Xây dựng trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý phát triển tại các vùng ven đô thị lớn. Giai đoạn 1 tập trung nghiên cứu cho vùng ven 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại cuộc họp, Hội đồng nghiệm thu đánh giá 5 nhiệm vụ cơ bản bám sát mục tiêu, yêu cầu so với đề cương dự toán được phê duyệt. Nội dung của các nhiệm vụ đã được chỉnh sửa theo đánh giá, góp ý trong cuộc họp rà soát tiến độ tháng 12/2023. Tuy nhiên, các nhiệm vụ vẫn cần cập nhật thêm một số văn bản mới nhất và làm rõ nét các kiến nghị, đề xuất.

Hội đồng đã góp ý, đưa ra các yêu cầu về nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện cụ thể đối với từng nhiệm vụ và gợi ý những vấn đề chưa giải quyết hết trong nhiệm vụ lần này, có thể đề xuất tiếp tục nghiên cứu trong nhiệm vụ năm 2024.

Trong khi đó, 2 nhiệm vụ được Bộ Xây dựng hỗ trợ chi gián tiếp là bổ sung sách báo, tạp chí chuyên ngành thường kỳ, duy trì hoạt động của thư viện và đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý, nghiên cứu của cán bộ. Đây là các công việc phục vụ cho công tác nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ trong Viện. Hội đồng đánh giá 2 nhiệm vụ đạt yêu cầu, nhưng cần sắp xếp, bố cục lại sản phẩm và bổ sung thêm chứng từ có liên quan.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, GS.TS.KTS Hoàng Vĩnh Hưng – Phó Viện trưởng VIUP đã yêu cầu các nhóm thực hiện khẩn trương hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng để sớm trình nghiệm thu cấp Bộ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích