Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ triển khai nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Viện sẽ tiếp tục đôn đốc các đề tài, dự án, nhiệm vụ triển khai nghiệp vụ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tăng cường hợp tác quốc tế; xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian và hệ thống thông tin địa lý Quốc gia Việt Nam.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích