Văn Yên (Yên Bái): Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường tới đồng bào dân tộc thiểu số

Tại buổi tuyên truyền, có hơn 100 người có uy tín trong đồng dân tộc thiểu số được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, trong nước thời gian qua; những chính sách mới của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Trong đó, đặc biệt là phổ biến thông tin về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cán bộ Phòng TN&MT huyện Văn Yên tuyên truyền về lĩnh vực TN&MT

Theo đó, người có uy tín được nắm bắt các vấn đề như: Sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; các nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020…

Đồng thời, được hướng dẫn các nội dung liên quan tới thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; được hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình đối với các khu vực chưa có hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý tập trung…

Hơn 100 người có uy tín trong đồng dân tộc thiểu số được cung cấp thông tin về lĩnh vực TN&MT

Qua đó, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và giải quyết các vấn đề đặt ra ở cơ sở. Từ đó, tuyên truyền, vận động cộng đồng thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nói riêng và thực hiện các hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới tại địa bàn sinh sống.

Bạn cũng có thể thích