Trường Đại học TN&MT Hà Nội – Chiếc nôi đào tạo nguồn nhân lực cho ngành TNMT

Trường Đại học TN&MT Hà Nội đã trải qua chặng đường lịch sử 65 năm truyền thống xây dựng và phát triển. Trong 10 năm qua, trường đã có rất nhiều sự thay đổi đưa trường trở thành trường đại học trọng điểm về lĩnh vực TN&MT.

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích