Trà Vình: Gói thầu dự án Hội trường và phòng họp trưc tuyến UBND tỉnh bị tố “cài thầu”

Cụ thể: Gói thầu dự án Hội trường và phòng họp trưc tuyến UBND tỉnh Trà Vinh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh là đại diện chủ đầu tư. Nguồn vốn sử dụng từ ngân sách UBND tỉnh Trà Vinh

Gói thầu này được đấu thầu qua mạng, mời thầu rộng rãi công khai trong cả nước, trên cổng thông tin điện tử đấu thầu quốc gia, thời gian thực hiện gói thầu là 450 ngày, thời gian nhận hồ sơ dự thầu từ ngày 15/9/2022, đến hết ngày 05/10/2022, bên mời thầu là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Minh Chính.

Theo đó, ngày 15/9/2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh ký quyết định số 168/QĐ – BQL, về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 08: thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Hội trường và phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Trà Vinh.

Để ban hành quyết định số 168/QĐ – BQL, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh đã căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ – CP, ngày 26/4/2014; các Quyết định số 2672/QĐ-UBND, ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Quyết định 151/QĐ-BQL, ngày 8/9/2022 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh; Quyết định 1853/QĐ-UBND, ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định 165/QĐ-BQL, ngày 14/9/2022 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện dự án….; hồ sơ mời thầu số 08: thi công xây dựng công trình Dự án Hội trường và phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Trà Vinh, do công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Minh Chính lập; và tờ trình số 62/TTr –MC, ngày 14/9/2022 của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Minh Chính về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 08; báo cáo số 75/BC-128, ngày 15/9/2022, của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ 128 về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 08: thi công xây dựng công trình Dự án Hội trường và phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Trà Vinh.

Theo phản ánh, trong quyết định này  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh cùng với Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Minh Chính đã cố tình đưa ra một số “rào cản” để “cài thầu” nhằm mục đích hạn chế nhà thầu có đủ năng lực khó tiếp cận được với gói thầu và bị loại ngày từ vòng hồ sơ. Để từ đó các đơn vị này dễ dàng “sắp xếp” cho một nhà thầu “ruột” trúng thầu.

Việc làm này của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh cùng với Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Minh Chính đã vi phạm nghiêm trọng Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Cụ thể: Theo Hồ sơ mời thầu tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – khoản 3.5, phương án sử dụng lao động phổ thông tại địa phương nơi triển khai dự án có ghi : “ Có đề xuất Phương án sử dụng lao động phổ thông tại địa phương nơi triển khai gói thầu: Đề xuất 20 Lao động phổ thông có nơi thường trú tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Không được trùng phương án đã sử dụng cho các gói thầu khác.”

Như vậy, hồ sơ mời thầu có đề xuất Phương án sử dụng lao động phổ thông tại địa phương nơi triển khai dự án theo như mục b – Khoản 8 – điều 12 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 nhưng lại đi quá sâu “Đề xuất 20 Lao động phổ thông có nơi thường trú tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”. Căn cứ theo khoản 2 – Điều 12 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP có nêu rõ “ Hồ sơ mời thầu phải quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá). Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.”

Về chỉ huy trưởng công trình, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC bản chính, nội dung này được các nhà thầu phản ánh là chủ đầu tư cố tình “cài thầu” để hạn chế nhà thầ đù năng lực tham gia đấu thầu. Vì bản chính Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư, nhà thầu chỉ có thể được chủ đầu tư cung cấp cho bản pho tô công chứng. Chỉ khi nhà thầu thi công chuyên biệt về công trình: thi công và lắp đặt công trình PCCC, khi đó nhà thầu mới giấy chứng nhận PCCC bản chính

Đối với Hợp đồng thi công xây dựng dân dụng, có hạng mục PCCC thì chỉ có Hợp đồng, biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng là chứng minh công trình tương tự (có bản chính đối chiếu là phùhợp ). ; giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC hoặc giấy kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC của cơ quan thẩm quyền

Về nội dung Phụ trách kỹ thuật thi công PCCC, lắp đặt thiết bị phòng PCCC, chống sét, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải cung cấp các bản chính (bản gôc) Hợp đồng thi công; Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng; Hóa đơn tài chính; giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC hoặc giấy kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC của cơ quan thẩm quyền…. việc nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC bản chính có dấu đỏ, nội dung này là không phù hợp vì Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư, nhà thầu chỉ có thể xin chủ đầu tư bản photo đối với những dự án mà nhà thầu đã thực hiện. Chỉ khi nhà thầu thi công chuyên biệt về công trình, thi công lắp đặt công trình PCCC thì mới được cấp bản chính

Đối với nội dung phụ trách thi công, quản lý chất lượng thiết bị xây dựng, chủ đầu tư yêu cầu cung cấp Hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; Biên bản thanh lý hợp đồng; Xác nhận của chủ đầu tư đã phụ trách thi công, quản lý chất lượng thiết bị xây dựng (thang máy). Theo nội dung phản ánh chủ đầu tư yêu cầu cung các các bản gốc giấy tờ trên là không phù hợp, nhằm mục đích “cài thầu”.

Về nhân sự chủ chốt yêu cầu trong HSMTgồm 9 nhân sự thì yêu cầu 3 nhân sự khác nhau, nội dung này theo đơn thư phản ánh là chủ đầu tư cố tình “cài thầu” để loại từng bước loại bỏ nhiều nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu, từ đó sắp xếp cho nhà thầu “ruột” trúng thầu.

Sau khi nghiên cứu đơn thư, căn cứ khoản 2, Điều 12 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 05/04/2016; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn, ngày 22/9/2022, Tạp chí điện tử Hòa nhập có công văn kính chuyển tới đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh để giải quyết theo thẩm quyền, và thông báo kết quả tới toà soạn.

Nguồn: hoanhap.vn

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More