TP.Cần Thơ vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định

TP.Cần Thơ vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về thực hiện cuộc vận động “Người dân để rác đúng nơi quy định, vì thành phố Cần Thơ xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Theo đó, để chấm dứt tình trạng xả rác không đứng nơi quy định hiện vẫn xảy ra trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân và hình ảnh của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể, tập trung triển khai cuộc vận động “Người dân để rác đúng nơi quy định, vì thành phố Cần Thơ xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

tm-img-alt
Thành phố kêu gọi người dân không xả rác ra đường phố, ao, hồ và kênh, rạch, giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: Báo Cần Thơ

Cụ thể, Chủ tịch UBND quận, huyện: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy về bảo vệ môi trường “Cần Thơ xanh và sạch”; phòng, chống ô nhiễm, ngập nghẹt thành phố giai đoạn 2022-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể trên địa bàn để vận động từng hộ dân, doanh nghiệp thực hiện không xả rác ra đường phố, ao, hồ và kênh, rạch, để rác đúng nơi quy định, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; giám sát, đánh giá và công nhận khu vực, ấp, phường, xã thực hiện hiệu quả cuộc vận động này như một tiêu chí về môi trường trong chương trình “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Liên kết với đề án xây dựng đô thị thông minh, triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh, hiệu quả ý kiến của người dân qua tin nhắn, hình ảnh, thư điện tử, mạng xã hội và điện thoại về tình trạng xả rác ra đường phố, ao, hồ và kênh, rạch ở các phường, xã.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, đoàn thể thực hiện các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường, tạo nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị…

Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung, quá triệt thực hiện Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2015 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Công văn số 368/UBND-XDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND thành phố về quy hoạch, đầu tư, nâng cấp các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; mở rộng đầu tư các điểm chờ, điểm tập kết và trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo kịp thời so với quy hoạch, tương xứng với tiềm năng và vị trí của “Thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm văn hóa vùng sông nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long” theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra và rà soát các điểm rác thải đổ trộm, rác vô thừa nhận, phế thải không đúng quy định trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện những hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định, tự ý đốt hoặc chôn lấp rác thải trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý triệt để; áp dụng biện pháp xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Định kỳ báo cáo việc xử phạt các hành vi vi phạm về thải rác không đúng nơi quy định trên địa bàn trước ngày 31 tháng 10 hàng năm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. Định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp quản lý vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn để rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn; kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo biểu dương, phổ biến và học tập các điển hình khu phố, ấp, phường, xã và quận, huyện thực hiện có hiệu quả sớm, bền vững cuộc vận động “Người dân để rác đúng nơi quy định, vì thành phố Cần Thơ xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân thải bỏ rác thải đúng quy định, tăng cường công tác quản lý phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn theo đúng quy định; không thải rác ra đường phố, khu vực công cộng, cống rãnh, kênh, rạch; không tự ý đốt hoặc chôn lấp rác thải đặc biệt là túi ni lông.

Nghiên cứu xây dựng nội dung truyền thông, tài liệu hỗ trợ công tác tuyên truyền thực hiện gắn với việc vận động người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng nguyên vật liệu, sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường; phổ biến cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện đồng bộ và thống nhất.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Chủ tịch UBND quận, huyện, cấp xã, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức được phân công quản lý vệ sinh môi trường để xảy ra vi phạm không kịp thời xử lý theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức, xúc tiến đầu tư hạ tầng thu gom, tái chế chất thải đối với loại rác tái chế; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố. Chủ trì, tổ chức, giám sát các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Người dân để rác đúng nơi quy định, vì thành phố Cần Thơ xanh – sạch – đẹp – an toàn”; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về hiện trạng vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các chương trình tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cam kết để rác thải đúng nơi quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý các hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn xây dựng và quản lý bùn thải theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn. Tăng cường hướng dẫn về công tác quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo các công trình được xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng và hồ sơ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. Phối hợp, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Xử lý, kiến nghị xem xét xử lý nếu địa phương để xảy ra vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Cần Thơ: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát các chủ đầu tư xây dựng và Công ty hạ tầng khu công nghiệp; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường nội bộ của các khu công nghiệp và khuôn viên các doanh nghiệp. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp trong các khu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Theo dõi, tổng hợp, định kỳ sáu tháng, một năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về công tác quản lý chất thải rắn trong khu công nghiệp…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích