Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021