Tiếp biến văn hoá: Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ VH TT&DL, cho rằng, vị trí của văn hóa trong nền kinh tế và kinh tế trong văn hóa là mối quan hệ biện chứng, không thể tách rời. Trên cơ sở kế thừa, bổ sung, phát triển các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc đã luôn luôn đề cập và nhấn mạnh đến văn hóa và kinh tế.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI tiếp tục khẳng định, thường xuyên quan tâm về xây dựng văn hóa, kinh tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh vì yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ tổ quốc. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua cũng tiếp tục khẳng định lại quan điểm nêu trên và nhấn mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh…

Tiếp biến văn hoá: Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế
Ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Bộ trưởng Bộ VH TT&DL, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hoá với doanh nghiệp” là dịp để các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia hàng đầu doanh nghiệp, thống nhất, trao đổi về một cách tiếp cận chung về tiếp biến văn hóa, nhằm phục hồi phát triển kinh tế trên tinh thần nhận thức đúng để hành động đẹp.

Diễn đàn được tổ chức 2 phiên thảo luận xoay quanh những câu chuyện về tiếp biến văn hóa và vai trò, ứng dụng của văn hóa với việc phục hồi và phát triển bền vững kinh tế. Theo đó, phiên 1 của Diễn đàn đi vào khai thác sâu khía cạnh “Tiếp biến văn hoá và những giá trị dẫn dắt trong phục hồi kinh tế từ góc độ văn hoá kinh doanh”.

Phiên 2 với nội dung “Vắc xin văn hoá doanh nghiệp trước đại dịch Covid-19”. Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hoá với doanh nghiệp” là hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đồng thời góp phần đưa Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” đi sâu vào cuộc sống.

Tiếp biến văn hoá: Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế
Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hoá với doanh nghiệp” năm 2021 với chủ đề “Tiếp biến văn hoá – Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế”

Tại Diễn đàn, Hiệp hội phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành sơ kết 5 Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam và các doanh nghiệp có hoạt động tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Quang Linh

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích