Tiền Giang: Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Tiền Giang: Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo Chỉ thị, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và đề nghị các đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhấttổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026 và các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, mua bán người năm 2024.

Thành viên các Ban Chỉ đạo (Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống khủng bố; Nhân quyền; Bảo vệ bí mật Nhà nước; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; An toàn giao thông) các cấp tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; trong đó, lực lượng vũ trang, nhất là ngành Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; đưa nhiệm vụ bảo đảm ANTT vào chương trình, kế hoạch công tác năm, xem đây là nhiêm vụ trọng tâm, thường xuyên, là tiêu chí để đánh giá, nhận xét tập thể, cá nhân năm 2024. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu đơn vị, địa phương để tình hình ANTT phức tạp, kéo dài, không có biện pháp xử lý hiệu quả theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Thứ haitập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Hội nghị lần thứ 9, 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kỳ họp thứ 7, 8 Quốc hội khóa XV; các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; Lễ hội văn hóa phi vật thể quốc gia tưởng niệm 160 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 – 20/8/2024); kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024). Thường xuyên rà soát, bổ sung và tổ chức diễn tập các phương án, kế hoạch ứng phó với các tình huống phức tạp về ANTT; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa các ngành, các cấp, các lực lượng, không để bị động, bất ngờ.

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hoạt động, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; các hoạt động chống đối, phá hoại của hội, nhóm bất hợp pháp trên không gian mạng. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng; kịp thời phát hiện, xử lý các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch, không để địch, phần tử xấu móc nối, lợi dụng xuyên tạc, phá hoại. 

Làm tốt công tác kiểm soát an ninh thông tin, truyền thông, xuất bản, báo chí; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ động phát hiện, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, nổi lên liên quan đến tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh công nhân; phòng ngừa, xử lý từ sớm các vấn đề có thể tạo ra bức xúc, tập trung đông người gây rối ANTT. Chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thứ bađấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu, ngay tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, vận động Nhân dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong quản lý, giáo dục đối tượng tại cơ sở, nhất là đối tượng cờ bạc, nghiện – sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng tâm thần tại cộng đồng và kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong Nhân dân. Chú trọng các biện pháp hành chính trong phòng ngừa tội phạm, nhất là công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý tại xã, phường, thị trấn; đưa đi cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sơ giáo dục. Tổ chức thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ tái phạm tội.

Tập trung đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật nổi lên, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, mâu thuẫn gia đình; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm liên quan tín dụng đen, cho vay lãi nặng; hoạt động đánh bạc, mại dâm; tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường,…

Huy động các ngành, đoàn thể, các nguồn lực xử lý triệt để hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truy nã tội phạm; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, xử lý tội phạm. Thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát hoạt động điều tra, tố tụng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm.

Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2023; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 75% (trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%); 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị, khởi tố được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Thứ tư, tăng cường hiệu lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân

Tập trung thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 10/5/2023 của Tỉnh ủy Tiền Giang về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP của Chính phủ); Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ; Kế hoạch số 377/KHPH-BCA-UBND ngày 07/8/2023 giữa Bộ Công an và UBND tỉnh về triển khai thực hiện “mô hình điểm” nhằm đẩy mạnh các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, phục vụ chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo liên thông, thông suốt đến cấp xã.

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Quản lý chặt chẽ hoạt động ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT và quản lý, sử dụng con dấu. Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động 02 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”, phát huy hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khắc phục dứt điểm các vi phạm, sơ hở về phòng cháy, chữa cháy; kiềm chế cháy, nổ, không để xảy ra cháy, nổ lớn, nghiêm trọng. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục đầu tư, ứng dụng, khai thác hiệu quả các hệ thống giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình ảnh; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2023.

Thứ năm, tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an, trọng tâm là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị); Chương trình số 21-CTr/TU ngày 15/6/2022 của Tỉnh ủy Tiền Giang, Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13/6/2023 của Tỉnh ủy, Quyết định số 778-QĐ/TU ngày 13/6/2023 của Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13/6/2023 của Tỉnh ủy và Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình số 21-CT/TU của Tỉnh ủy Tiền Giang.

Tiếp tục xây dựng Công an xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, đảm bảo lộ trình, tiến độ đã được phê duyệt, trọng tâm là Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy; Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị giai đoạn 2023 – 2030; Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn, giai đoạn 2023 – 2030,…

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội dung Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích