Tiền Giang: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tiền Giang: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Mức thu, đơn vị tính

Mức thu, đơn vị tính được quy định như sau:

+ Các loại cát khác (trừ cát vàng, cát trắng): 6.000 đồng/m3;

+ Đất sét làm gạch, ngói: 3.000 đồng/m3;

+ Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình; các loại đất khác: 2.000 đồng/m3;

+ Nước khoáng thiên nhiên: 3.000 đồng/m3.

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản không kim loại tương ứng tại khoản 1.

Trường hợp có phát sinh, khai thác thêm các loại khoáng sản khác với các loại khoáng sản không kim loại tại khoản 1 nêu trên thì thu với mức tối đa theo Biểu khung mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Việc tính, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2023/NĐ-CP.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08/12/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ITN

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đồng thời, HĐND tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Tiền Giang về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2022 – 2025.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Tiền Giang về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2022 – 2025. Trong đó, sửa đổi, bổ sung tiết a điểm 2.1 khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung điểm 2.3 khoản 2 Điều 3; bổ sung tiết d điểm 2.3 khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung điểm 2.3 khoản 2 Điều 3; bổ sung tiết d điểm 2.3 khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung tiết m điểm 3.2 khoản 3 Điều 4.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích