Thanh Hóa: Thu hồi đóng cửa mỏ đá công ty Thanh Hà

(TN&MT) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định số 3975 QĐ/UBND V/v Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất, đóng cửa mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy.

Theo đó thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất, đóng cửa mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 02/4/2009 của UBND tỉnh.

Mục đích thu hồi, đóng cửa mỏ: Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất hết hạn; thu hồi, đóng cửa để bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Diện tích thu hồi: 23.923,5 m2 đất của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà giao cho UBND xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy quản lý theo quy định. Vị trí khu đất được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 02/4/2009 của UBND tỉnh.

Thu hồi đóng cửa mỏ đá công ty Thanh Hà, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà: Bàn giao lại diện tích khu đất được nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho UBND xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy để quản lý theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Cẩm Thủy: Chủ động phối hợp với đơn vị có đất bị thu hồi thực hiện việc bàn giao đất tại thực địa cho UBND xã Cẩm Liên quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. UBND xã Cẩm Liên: Quản lý diện tích đất được giao theo quy định của pháp luật.

Bạn cũng có thể thích