Thanh Hóa: Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 6418/UBND-CN gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

thanh hoa tang cuong quan ly cong tac lap quy hoach do thi quy hoach xay dung
Ảnh minh họa.

Theo đó, việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng; pháp luật về ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan. Việc triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Về trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị: Theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 1581/STC-HCSN ngày 29/3/2021.

Giao Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu kế hoạch vốn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm UBND tỉnh tổ chức lập; vốn UBND tỉnh hỗ trợ UBND cấp huyện lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (nếu có). UBND cấp huyện: Tổ chức lập kế hoạch vốn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm lập quy hoạch của UBND cấp huyện, UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn); vốn tiếp nhận tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo quy định; hàng năm và định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Xây dựng để theo dõi thực hiện.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích