Thanh Hóa: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý khẩn sạt lở đoạn bờ hữu sông Chu

(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4399 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý khẩn sạt lở bãi hẹp gần chân đê và bảo vệ khu dân cư đoạn bờ hữu sông Chu tương ứng với K37 – K37+400, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa.

Thanh Hóa: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý khẩn sạt lở đoạn bờ hữu sông Chu
Ảnh minh họa.

Theo đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân khu vực bị ảnh hưởng; phục vụ công tác phòng chống lụt bão và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra; ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế – xã hội trong vùng dự án, với chiều dài tuyến kè khoảng 400m, thuộc nhóm C, dự kiến tổng mức đầu tư dự án không quá 14.961 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ 14.500 triệu đồng; phần kinh phí còn lại (kinh phí GPMB) do ngân sách huyện Thiệu Hóa bố trí.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tiến độ thực hiện: Năm 2023, kế hoạch bố trí vốn: Năm 2023.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư): Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các công trình theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai và pháp luật có liên quan, hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả và giải ngân nguồn vốn được giao đảm bảo tiến độ quy định; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai trước ngày 25 tháng cuối quý để tổng hợp.

Đồng thời, giao UBND huyện Thiệu Hóa: Báo cáo HĐND huyện Thiệu Hóa thực hiện trình tự, thủ tục bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện theo quy định và chủ trì thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý, sử dụng công trình và các đơn vị có liên quan để hoàn thiện các thủ tục về đất đai, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để hoàn thành thi công công trình theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích