Thanh Hóa: Cấp phép môi trường cho Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Thanh Hóa: Cấp phép môi trường cho Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam

Ngày 13/09, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định cấp phép môi trường cho Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, địa chỉ tại: Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung cụ thể của Quyết định số 116/GPMT-UBND gồm Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, địa chỉ tại: Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Loại hình sản xuất kinh doanh: Sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư: Cơ sở có tiêu chí về môi trường nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Quy mô cơ sở: Dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công); Tổng diện tích Nhà máy: 93.353m2 ; Công suất: 8,0 triệu đôi sản phẩm/năm.

tm-img-alt
Quyết định cấp phép môi trường cho Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, địa chỉ tại: Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về quản lý nước thải và bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này; Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này; Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này; Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này; Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này.

tm-img-alt
Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá thuộc Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam.

Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường; Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam có trách nhiệm chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng; Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu mùi hôi, tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, mùi, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường; Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Thời hạn của Giấy phép: 10 năm (từ ngày 20 tháng 9 năm 2023 đến ngày 20 tháng 9 năm 2033)

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More