Thanh Ba (Phú Thọ): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

(Xây dựng) – Năm 2023, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã huy động được 4.844,9 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 258,9 tỷ đồng, chiếm 5,34%; vốn cấp tỉnh, huyện, xã 1.793,0 tỷ đồng, bằng 37,00%; vốn lồng ghép 1.143,4 tỷ đồng, bằng 23,6%; vốn huy động từ cộng đồng dân cư 1.649,5 tỷ đồng…

Thanh Ba (Phú Thọ): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
Công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn được triển khai rộng trên địa bàn.

Cùng với thực hiện việc quy hoạch và cải tạo nâng cấp các tuyến đường huyện, đường xã kết nối với đường tỉnh, bảo đảm phục vụ vận chuyển, giao thương hàng hóa, phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, huyện tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Đến nay, huyện Thanh Ba đã phấn đấu hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới với 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có hai xã Thanh Hà, Đồng Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; xã Đông Thành đang làm hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã NTM nâng cao năm 2023; có 22/194 khu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân mỗi xã có một khu (riêng 4 xã: Thanh Hà, Đồng Xuân, Đông Thành, Chí Tiên mỗi xã có hai khu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).

Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần đưa kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích