Thái Nguyên: Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024

Thái Nguyên: Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024

Để giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị về bảo đảm an ninh trật tự năm 2024.

Năm 2023, các cấp, các ngành trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Kết quả này đã tạo môi trường ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng. Trên địa bàn tỉnh, bên cạnh sự tác động của tình hình chung, vẫn tiềm ẩn phát sinh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

tm-img-alt
Thái Nguyên ngày càng đổi mới.

Dự báo trên địa bàn vẫn tiềm ẩn phát sinh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị về bảo đảm an ninh trật tự năm 2024. Theo đó, 5 nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai thực hiện tốt:

Thứ nhất là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự.

Thứ hai, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Thứ ba, tập trung triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội diễn ra trên địa bàn.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện.

Cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và cơ quan bảo vệ pháp luật cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, thực sự trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích