Sự kiện chính trị trọng đại của công nhân, lao động

(Xây dựng) – Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII từ ngày 01 – 03/12/2023, với 1.100 đại biểu, đại diện cho 11 triệu đoàn viên trong cả nước đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân, lao động, là ngày hội và là diễn đàn theo phương châm Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển.

Sự kiện chính trị trọng đại của công nhân, lao động
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại của công nhân, lao động.

Nhiệm kỳ XII (2018 – 2023), Công đoàn Việt Nam hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường,..

… Đại dịch Covid -19 ảnh hưởng rất xấu, nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống xã hội, nhưng tổ chức công đoàn đã nỗ lực, vượt qua thách thức, bứt phá vượt lên hoàn thành nhiệm vụ.

Nổi bật về tinh thần đổi mới của Đại hội XIII là tập trung thảo luận 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, thì giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại DN ngoài khu vực Nhà nước.

Đại hội thể hiện quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống 94 năm (1929 – 2023) công đoàn và phong trào công nhân, lao động. Đại hội thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, vì người lao động, vì đoàn viên, đã cụ thể hoá các chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn thực sự tiêu biểu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm trong giai đoạn mới…

Với thắng lợi tốt đẹp của Đại hội XIII, tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, lao động sẽ dấy lên cao trào mới, sức sáng tạo mới, lập thành tích mới như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội, nhấn mạnh: “Tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, lao động Việt Nam chắc chắn sẽ có bước phát triển mới, lập nên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc, xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh…”.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích