Sở Xây dựng Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển đô thị

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Lạng Sơn luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt kết quả đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

Sở Xây dựng Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển đô thị

Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Ông Nguyễn Duy Đông – Phó giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết, năm 2023, tập thể lãnh đạo Sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy được tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xử lý và giải quyết công việc theo đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền.

UBND tỉnh đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 74-CTr/TU, ngày 22/3/2023 về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch; chủ động tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian, chất lượng cơ bản đáp ứng theo đúng yêu cầu, phù hợp với quy định pháp luật và lĩnh vực chuyên ngành quản lý.

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn có 15 đô thị, trong đó gồm 1 thành phố thuộc tỉnh (là đô thị loại II), 1 đô thị loại IV và 13 thị trấn thuộc huyện. Với sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của chính quyền, tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong tỉnh, công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu quản lý và đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch xây dựng cũng được Sở Xây dựng Lạng Sơn đẩy mạnh thực hiện; là nội dung quan trọng trong việc định hướng phát triển không gian, kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn. Theo đó, Sở tổ chức lập, thẩm định đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Cao Lộc – Lộc Bình – Đình Lập (khu vực dọc tuyến QL4B), tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/25.000; quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500; quy hoạch phân khu Khu du lịch, nhà ở Xứ Lạng Thủy Vân Sơn xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/2.000; quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị Mỹ Sơn, tỷ lệ 1/500; quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và khu dân cư mới tại xã Hữu Liên, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000.

Đến nay, Sở đã tổ chức thẩm định đề cương, chương trình phát triển đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương chương trình phát triển đô thị đối với 9 đô thị, gồm các Chương trình phát triển đô thị thị trấn: Văn Quan, Bình Gia, Lộc Bình, Thất Khê, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Na Sầm, Đình Lập và thị trấn nông trường Thái Bình. Sau khi được phê duyệt đề cương và hoàn thiện nội dung, UBND các huyện nhanh chóng có tờ trình thẩm định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn: Hữu Lũng, Đình Lập, Nông trường Thái Bình.

“Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần phải được thực hiện một cách chặt chẽ, liên tục và bền vững. Việc đẩy mạnh công tác quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững chính là điều kiện cần thiết để tỉnh Lạng Sơn phát triển, đồng thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cộng đồng về một môi trường sống, làm việc và sinh hoạt tốt hơn” – ông Đông nhấn mạnh.

Đạt kết quả tích cực trên lĩnh vực quản lý

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quy hoạch và phát triển đô thị. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật về quy hoạch và phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng; nhận thức về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết về quy hoạch và phát triển đô thị của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên.

Sở Xây dựng Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển đô thị

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đến thời điểm báo cáo cơ bản đảm bảo theo tiến độ. Sở đã chủ động tổ chức lập quy hoạch đối với 10 đồ án. Các đồ án quy hoạch được lập cơ bản bám sát yêu cầu thực tiễn, dự báo xu hướng phát triển kinh tế – xã hội và tiến độ lập đảm bảo theo quy định hiện hành. Đến thời điểm báo cáo, Sở đã hoàn thành 5 đồ án quy hoạch; kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện, thành phố và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo phân cấp.

Sở tích cực huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tham gia của các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, phát triển đô thị; góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng các mặt công tác xã hội khu vực đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, du lịch, dịch vụ và công nghiệp. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh từng bước được nâng lên, diện mạo các đô thị trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, nhất là trung tâm các huyện, thành phố, khu tập trung đông dân cư…

Chất lượng công tác quy hoạch và phát triển đô thị luôn được nâng cao, tạo lập môi trường sống hiện đại, an toàn, bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy di tích lịch sử – văn hóa, bản sắc văn hóa đặc trưng. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị cơ bản đáp ứng yêu cầu về không gian chung, không gian phát triển, không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Lạng Sơn cũng đã có giải pháp, lộ trình chỉnh trang các khu dân cư hiện có, bảo đảm hài hòa không gian chung của đô thị, tạo cơ sở đạt được các tiêu chí của từng loại đô thị theo kế hoạch, hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, đô thị xanh, đô thị thông minh mà vẫn mang nét đặc trưng, bản sắc riêng của tỉnh.

Công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục có chuyển biến rõ rệt, kiến trúc và cảnh quan đô thị đã được quan tâm đầu tư phát triển, diện mạo các đô thị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, đặc biệt là khu vực cửa khẩu, trung tâm các huyện, thành phố, khu tập trung đông dân cư…, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích