Sở Xây dựng Hòa Bình: Quy hoạch là động lực trăng trưởng

(Xây dựng) – Những năm gần đây, diện mạo đô thị của tỉnh Hòa Bình có chuyển biến tích cực, mang dáng dấp của một đô thị văn minh, hiện đại, hài hòa và bền vững, có kiến trúc xanh, tiên tiến, mang đặc trưng văn hóa. Địa phương thực hiện bước đi bài bản, vững chắc trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị. Để đạt được kết quả này, không thể không kể đến vai trò nòng cốt của Sở Xây dựng Hòa Bình.

Sở Xây dựng Hòa Bình: Quy hoạch là động lực trăng trưởng
Ông Đoàn Tiếp Lập

Nhân dịp năm mới 2024, phóng viên Báo Xây dựng phỏng vấn ông Đoàn Tiếp Lập – Phó giám đốc Sở Xây dựng Hòa Bình về một số nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển đô thị trong thời gian tới.

Thưa ông, những năm gần đây, đặc biệt là năm 2023, công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả nổi bật gì?

– Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hoà Bình, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Nhà ở, công sở; thị trường BĐS; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng luôn được Sở Xây dựng quan tâm, chú trọng và chỉ đạo kịp thời theo tiến độ và tình hình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan cấp trên. Công tác cải cách hành chính được Sở Xây dựng tổ chức thực hiện một cách toàn diện trên tất cả các nội dung và đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cơ cấu tổ chức, cải cách về thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đã thu được nhiều kết quả, đảm bảo đúng các nội dung và thời gian thực hiện, theo chương trình cải cách hành chính của ngành và của tỉnh.

Một số kết quả nổi bật như: Hòa Bình đã tích cực trong công tác lập quy hoạch tỉnh, đến nay, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; Quán triệt 7 quan điểm phát triển, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 khâu đột phá phát triển đề ra trong Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024, Nghị quyết 318/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; Nghị quyết 320/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đã đưa ra giải pháp thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, các dự án khu đô thị, khu nhà ở và đô thị sinh thái được tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, các dự án đang được đầu tư và đưa vào sử dụng. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh năm 2023 đạt 34,8%.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn của địa phương, Sở Xây dựng đã phát huy và đóng góp những gì trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình thời gian qua?

– Quy hoạch có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và được xác định như là một trong những động lực tăng trưởng. Vì vậy, để tạo được động lực tăng trưởng mới, khai thác hết tiềm năng cho phát triển, quy hoạch cần phải đi trước một bước và phải coi quy hoạch là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển kinh tế – xã hội. Đây là vấn đề được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện, coi công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh là khâu rất quan trọng trong phát triển đô thị.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị được tập trung thực hiện gắn với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Công tác xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từng bước quan tâm đầu tư, triển khai một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm lập lại trật tự lòng đường, hè phố, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, hè phố đã giảm, ý thức chấp hành của Nhân dân dần đi vào nề nếp, công tác kiểm tra về trật tự xây dựng luôn được tăng cường.

Sở Xây dựng Hòa Bình: Quy hoạch là động lực trăng trưởng

Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Quy hoạch đô thị phải có cách tiếp cận đa ngành, bao trùm tầm nhìn dài hạn, toàn diện, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững; bảo đảm tính tầng bậc, liên tục, thống nhất, đầy đủ, tích hợp của hệ thống quy hoạch, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch nông thôn; phân định rõ các vùng trong nội dung quy hoạch đô thị và áp dụng các công cụ kiểm soát phát triển theo quy hoạch và kế hoạch; gắn quy hoạch đô thị với nguồn lực thực hiện. Tổ chức quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, nhất là quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu công cộng, quy hoạch quản lý sử dụng không gian nổi, không gian ngầm và hệ thống công trình ngầm đô thị phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bảo đảm phân loại đất đô thị gắn với quy hoạch đô thị và mục đích sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đô thị phải phù hợp với quy hoạch đô thị được phê duyệt và quy hoạch hạ tầng; kiểm soát chặt chẽ quy trình chuyển đổi đất nông thôn thành đất đô thị theo quy hoạch và chương trình phát triển đô thị.

Công tác lập quy hoạch đô thị: Trên cơ sở các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch đã ban hành, công tác rà soát quy hoạch, lập quy hoạch chung đô thị trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang được triển khai thực hiện. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiện vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị như sau: 6/11 đô thị đã được phê duyệt quy hoạch chung (thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy); 1 đô thị đang triển khai lập điều chỉnh (thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu); 2/11 đô thị đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung (TP Hòa Bình, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi); 2 đô thị hiện đang triển khai lập nhiệm vụ (thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc; thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn).

Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Xây dựng sẽ triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào và giải pháp cụ thể là gì, thưa ông?

– Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/02/2023; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030 tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 16/8/2022; đồng thời hàng năm ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; Tham mưu ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 18/9/2023 về thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đã đưa ra giải pháp thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí để TP Hòa Bình được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình tại Quyết định 2374/QĐ-UBND ngày 18/10/2023, đồng thời tham mưu Trưởng ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động; hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích