Sở Xây dựng Hà Nội được ủy quyền giải quyết ba thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

(Xây dựng) – Ba thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Hà Nội sẽ được ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận.

Sở Xây dựng Hà Nội được ủy quyền giải quyết ba thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Sở Xây dựng Hà Nội được ủy quyền giải quyết ba thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố.

Theo đó, căn cứ vào các Luật Tổ chức, Nghị định, Quyết định liên quan và theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội tại Tờ trình số 14/TTr-SXD ngày 12/01/2024 về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội. UBND thành phố Hà Nội đã quyết định ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trong giải quyết và tiếp nhận hồ sơ đối với 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

03 thủ tục hành chính được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền bao gồm: Thứ nhất, ủy quyền thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh; Thứ hai, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư; Thứ ba, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư. Thời hạn ủy quyền sẽ bắt đầu từ ngày ký quyết định đến hết ngày 31/12/2025.

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và pháp luật về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên; bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính để tổ chức thực hiện việc ủy quyền; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo UBND thành phố tình hình, kết quả thực hiện.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích