Sản phẩm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phục Hưng chưa đủ điều kiện lưu thông

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản số 16787/SXD-VLXD về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm cốt liệu lớn (đá dăm) dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phục Hưng ( 22C5 Cư xá 30/4 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Trong văn bản, Sở Xây dựng TP.HCM nêu rõ, ngày 26/9/2023, Sở Xây dựng TP.HCM nhận được Quyết định số 950/QĐ-KT2 ngày 20/9/2023 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Quatest 2) về việc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy số 51522013 (Ver.1) ngày 14/6/2022, có giá trị đến ngày 13/6/2025 đối với sản phẩm cốt liệu lớn (đá dăm) dùng cho bê tông và vữa, kiểu loại kích thước hạt (5-20)mm; kích thước hạt 10-40)mm và kích thước hạt (20-70)mm do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phục Hưng sản xuất phù hợp QCVN 16: 2019/BX vì Công ty không tạo điều kiện giám sát theo quy định.

Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến, từ khi được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cấp giấy chứng nhận hợp quy đến nay, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch Phục Hưng chưa thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng TP.HCM theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) mã số QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm cốt liệu lớn (đá dăm) dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phục Hưng.

Do đó, sản phẩm cốt liệu lớn (đá dăm) dùng cho bê tông và vữa nêu trên của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phục Hưng sản xuất chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường theo quy định tại điểm 1.4.3 khoản 1.4 Phần 1 QCVN 16:2019/BXD và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Qua rà soát trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phục Hưng hiện vẫn đang hoạt động. Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phục Hưng khẩn trương báo cáo thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với các đơn vị khác (nếu có) cho Sở Xây dựng TP.HCM.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 lưu ý khi cấp giấy chứng nhận hợp quy cho doanh nghiệp, thông báo cho doanh nghiệp việc thực hiện công bố hợp quy. Đồng thời, chấp hành chế độ báo cáo định kỳ cho Sở Xây dựng về việc cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy định điểm a khoản 5.4 Phần 5 của QCVN 16:2019/BXD, để có cơ sở theo dõi, quản lý, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy theo quy định (Sở Xây dựng nhận được văn bản sô 2134/KT2-N1 ngày 27/12/2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 báo cáo tình hình chứng nhận hợp quy từ ngày 10/6/2022 đến ngày 21/12/2022 báo cáo không phát sinh chứng nhận. Trong khi trên thực tế lại có cấp giấy chứng nhận hợp quy số 51522013 (Ver.1) ngày 14/6/2022 nêu trên.

Hán Hiển

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích