Rà soát thông tin đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Xây dựng quản lý

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, cung cấp thông tin về số lượng, quy mô, cơ cấu tổ chức, hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc) hoạt động trong ngành, lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Rà soát thông tin đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Xây dựng quản lý
Để có đủ dữ liệu làm cơ sở xây dựng Thông tư bám sát tình hình thực tế, Bộ Xây dựng đề nghị rà soát, cung cấp thông tin về số lượng, quy mô, cơ cấu tổ chức, hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Xây dựng vừa có Công văn 666/BXD-TCCB gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, tổng hợp thông tin đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Theo Bộ Xây dựng, ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, tại Điều 20 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP nêu trên quy định thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc ban hành Thông tư quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng.

Để có đủ dữ liệu làm cơ sở xây dựng Thông tư bám sát tình hình thực tế, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, cung cấp thông tin về số lượng, quy mô, cơ cấu tổ chức, hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc) hoạt động trong ngành, lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích