Quy chuẩn quy định khoảng cách giữa khu dân cư với khu xử lý chất thải rắn

Về phạm vi điều chỉnh, Quy chuẩn này quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của các hạng mục công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn.

Đối tượng áp dụng của Quy chuẩn này là cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xử lý, sơ chế và tái chế chất thải trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc xác định khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của các hạng mục công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn được dựa trên quy mô, công suất của các hạng mục công trình và tính chất của bụi, mùi khó chịu, mức độ tiếng ồn có nguy cơ gây tác động xấu đến sức khỏe con người.

 Ảnh minh hoạ

Quy chuẩn quy định bắt buộc phải tuân thủ trong công tác quản lý chất thải, là công cụ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, áp dụng khi chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch hoặc giới thiệu vị trí thực hiện án đầu tư; hoặc khi chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi  trường đối với các dự án có nội dung thực hiện dịch vụ xử lý chất thải, cấp giấy phép môi trường, kiểm tra, giám sát.

Việc lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải phải đảm bảo phù hợp quy định trong quy chuẩn này. Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ quy chuẩn này trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý chất thải trên địa bàn.

Phong Lâm

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích