Quảng Ngãi ban hành Chỉ thị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(Xây dựng) – Ngày từ những ngày làm việc đầu tiên của năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký, ban hành Chị thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Quảng Ngãi ban hành Chỉ thị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Năm 2023, Quảng Ngãi là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Báo Xây dựng – Cơ quan của Bộ Xây dựng đăng tải toàn văn Chỉ thị số 03-CT-UBND, ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo sự bứt phá và quyết định việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong bối cảnh dự báo tỉnh Quảng Ngãi đối mặt với khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi nên việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, đóng góp trực tiếp vào thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong tỉnh, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, dẫn dắt và định hướng vốn đầu tư toàn xã hội, giúp phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023, UBND tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 và Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và cơ quan, đơn vị liên quan (viết tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

I. Quan điểm, Mục tiêu

1. Quan điểm

– Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công; xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong năm 2024; đẩy mạnh giải ngân đi đối với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

– Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những tồn tại, vướng mắc, khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; quyết tâm hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án kéo dài tiến độ qua nhiều năm. Thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

– Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là đối với người đứng đầu theo quy định. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

2. Mục tiêu

Để thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công năm 2024, đòi hỏi phải có tinh thần quyết tâm đổi mới và nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương trên; trong đó, cần tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua. Phấn đấu giải ngân nhanh, giải ngân sớm, giải ngân hiệu quả các nguồn vốn ngay từ đầu năm 2024; quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/12/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi.

II. Nhiệm vụ chung

1. Yêu cầu tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

– Đến ngày 30/6/2024: Giải ngân phải đạt ít nhất là 40% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2024 phải giải ngân ít nhất là 70%.

– Đến ngày 30/9/2024: Giải ngân phải đạt ít nhất là 70% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2024 phải giải ngân ít nhất là 80%.

– Đến ngày 30/11/2024: Giải ngân phải đạt ít nhất là 85% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2024 phải giải ngân là 100%.

– Đến ngày 31/12/2024: Giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

2. Yêu cầu tiến độ triển khai thực hiện dự án

– Đối với các khoản trả nợ gốc ngân sách địa phương: Thực hiện thanh toán theo định kỳ 02 đợt/năm (vào tháng 6 và tháng 12).

– Đối với các dự án đã hoàn thành, các dự án dừng thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật: Khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán để trình thẩm tra, phê duyệt để làm cơ sở trình cấp thẩm quyền bố trí vốn quyết toán (nếu có) theo quy định. Yêu cầu làm thủ tục thanh toán dứt điểm công nợ cho các nhà thầu, tuyệt đối không để gây nợ đọng xây dựng cơ bản; thời hạn giải ngân vốn quyết toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp thẩm quyền giao vốn.

– Đối với các dự án chuyển tiếp:

+ Các án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang (kéo dài nhiều năm):

Yêu cầu tập trung tối đa, quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chậm nhất cuối quý I/2024 phải đảm bảo mặt bằng cho các dự án tiếp tục triển khai thi công, quyết tâm hoàn thành các dự án này trong năm 2024 (trừ các dự án đang thanh tra, kiểm tra); đưa vào sử dụng để khai thác hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

+ Các dự án có tiến độ hoàn thành trong năm 2024: Tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu. Yêu cầu tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 được giao cho nhóm dự án này đến ngày 31/3/2024 tối thiểu đạt 30%, đến ngày 30/6/2024 tối thiểu đạt 50%, đến ngày 30/9/2024 tối thiểu đạt 80%, đến ngày 31/12/2024 giải ngân 100%.

+ Các dự án hoàn thành sau năm 2024: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện; phải có khối lượng và giao dịch với Kho bạc nhà nước để giải ngân vốn chậm nhất trong quý I năm 2024. Yêu cầu đến ngày 30/6/2024 phải giải ngân tối thiểu đạt 50% và đến ngày 30/9/2024 tối thiểu đạt 80% kế hoạch vốn giao.

– Đối với các dự án khởi công mới năm 2024: Các dự án khởi công mới được giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm phải thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm nhất trong đầu quý II/2024. Yêu cầu đến ngày 30/6/2024 phải giải ngân đạt từ 30% và đến ngày 30/9/2024 phải giải ngân đạt từ 60% kế hoạch vốn năm 2024 trở lên.

– Đối với các dự án được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024: Trước ngày 30/6/2024 phải giải ngân đạt 60% và trước ngày 30/11/2024 phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

III. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

1. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án

– Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024; nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án để có thể triển khai thực hiện ngay.

Tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

– Các chủ đầu tư căn cứ mốc thời gian yêu cầu giải ngân vốn của các nhóm dự án tại Mục II.1, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án do đơn vị mình quản lý để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất trước ngày 22/01/2024 và trong thời hạn 10 ngày kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao vốn đối với các dự án được phân khai, bổ sung vốn trong năm.

Phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách từng dự án và cử công chức, viên chức theo dõi tiến độ thực hiện các dự án; tổ chức giao ban định kỳ với các đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế. Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường để phối hợp, làm việc với các địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, đơn vị liên quan cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng.

– Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm nhằm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để rút ngắn thời gian thực hiện công trình. Yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết về tiến độ thực hiện theo từng tháng, quý; có phương án đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công trong các ngày Lễ, Tết, nhất là đối với các công trình trọng điểm, mang tính cấp bách đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu; thực hiện trực báo hàng tuần với các nhà thầu. Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

– Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm, gây ảnh hưởng đến công tác bố trí và thanh toán kế hoạch vốn.

– Theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật kế hoạch thực hiện – giải ngân của từng dự án/gói thầu theo kế hoạch đề ra, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để kịp thời giải quyết và tháo gỡ. Chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

– Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn bất cập để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nhất là các quy định về xây dựng, đất đai, tài nguyên. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và các Bộ, ngành Trung ương chủ quản để kịp thời tham mưu UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc của tỉnh.

– Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, các đơn vị báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng báo cáo, đồng thời phải có số liệu ước giá trị giải ngân cho tháng tiếp theo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để việc chậm trễ báo cáo, cung cấp thông tin làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Hàng quý, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung để chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và các cuộc họp khác theo yêu cầu của các cấp thẩm quyền.

– Trên cơ sở kế hoạch thực hiện và giải ngân của từng dự án do chủ đầu tư đăng ký, tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về tiến độ giải ngân chỉ tiết cho từng dự án, từng chủ đầu tư; thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/01/2024.

– Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức họp giao ban hàng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

– Chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ tại Mục II.1 (không chờ đề nghị của Chủ đầu tư), trong đó, đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn thấp để bổ sung sang các dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên điều chuyển cho các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2024.

– Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của Tỉnh trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước theo quy định.

– Hàng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải ngân, số ước giải ngân chậm nhất trong ngày 07 của tháng tiếp theo.

– Khẩn trương xây dựng công cụ phần mềm theo dõi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư để đưa vào áp dụng trong quý II năm 2024.

3. Sở Tài chính

– Sau khi nhận được Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của chủ đầu tư, thực hiện kiểm tra công tác phân bổ theo quy định, khẩn trương thực hiện nhập dự toán trên Hệ thống (TABMIS). Kịp thời nhập TABMIS từ nguồn thu tiền sử dụng đất (trong đó, ưu tiên nhập vốn cho các dự án chuyển tiếp để đảm bảo theo tiến độ thực hiện được phê duyệt), thu xổ số kiến thiết, thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh theo tiến độ thu thực tế cho các dự án.

– Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư hoặc đề xuất UBND tỉnh theo thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành. Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Sở Tài chính tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán, cấp thẩm quyền chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo UBND tỉnh. Thực hiện báo cáo năm theo quy định của Bộ Tài chính. Thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

– Định kỳ 06 tháng và hàng năm, trên cơ sở đề xuất của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, báo cáo UBND tỉnh biện pháp xử lý số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi. Định kỳ hàng tháng, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2024 theo quy định.

4. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi

Thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân (khi nhận đủ hồ sơ theo quy định); phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

– Tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi rút ngắn thời gian thanh toán đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh điện tử hóa hồ sơ thủ tục của các đơn vị sử dụng ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư.

– Định kỳ 06 tháng và hàng năm, trước ngày 10 tháng 7 năm kế hoạch và trước ngày 28 tháng 02 năm sau năm kế hoạch, lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn gửi Sở Tài chính, trong đó, phân loại cụ thể số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo, nêu rõ lý do, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý.

– Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng (hoặc khi có chỉ đạo đột xuất của UBND tỉnh) gửi kết quả giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

5. Sở Xây dựng

Tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; chủ động kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên cập nhật điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng phù hợp với diễn biến giá thị trường. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu như cát, đất đắp và đá, tránh tình trạng các chủ mỏ liên kết tự ý nâng giá vật liệu; kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp thao túng giá và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đảm bảo cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

– Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án; kịp thời hướng dẫn các địa phương khi có hướng dẫn của Trung ương hoặc khi có yêu cầu. Tổ chức kịp thời, hiệu quả công tác đấu giá đất để thu tiền sử dụng đất đáp ứng kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh.

– Có kế hoạch hợp lý để đấu giá, cấp phép mỏ vật liệu đáp ứng yêu cầu triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

7. Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành liên quan

– Thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định các thủ tục về đầu tư, nhất là các dự án lớn, quan trọng của tỉnh, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

– Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về xây dựng, đất đai, tài nguyên,… rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cấp thẩm quyền kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

– Có chỉ đạo cụ thể thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện để kiểm tra, đôn đốc, giám sát và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án trên địa bàn do địa phương quản lý và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Trường hợp do nguyên nhân chủ quan không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, Tình sẽ không bố trí lại và các địa phương tự chịu trách nhiệm bố trí từ ngân sách cấp huyện để bù vào phần ngân sách tỉnh bị thu hồi. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

– Chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từng khu vực của dự án phù hợp và đồng bộ với tiến độ thi công. Kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các khó khan, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm và chủ động chỉ đạo xử lý quyết liệt, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để kịp thời triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo thu nộp tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ.

Căn cứ báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư không thực hiện tốt kế hoạch giải ngân và không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, giao Sở Nội vụ tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, có ý kiến đối với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý để xem xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024. Riêng đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, bị Trung ương thu hồi hoặc điều chuyển vốn thì xem xét, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

b) Thực hiện nhiệm vụ được giao bằng các giải pháp, biện pháp cụ thể của cơ quan, đơn vị; thường xuyên giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của sở, ngành và địa phương mình; kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

c) Khẩn trương khắc phục các tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan và không xét thi đua khen thưởng năm 2024. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị mình quản lý.

d) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định; số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực.

Đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị này chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích