Quảng Nam: Sẽ thu hồi hơn 5.000ha đất thực hiện dự án trong năm 2024

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 18 thông qua.

Quảng Nam: Sẽ thu hồi hơn 5.000ha đất thực hiện dự án trong năm 2024
Thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, dự án thu hồi đất năm 2024 gồm có 1.377 danh mục với tổng diện tích đất thu hồi 5.492,87ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 847,40ha, gồm đất chuyên trồng lúa nước 575,95ha, đất trồng lúa nước còn lại 128,08ha, đất rừng phòng hộ 143,37ha.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn các địa phương căn cứ danh mục, diện tích các dự án thu hồi đất năm 2024 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và UBND tỉnh phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này để hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024, gửi Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu hồi đất theo đúng quy định. Các danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất liên quan đến rừng tự nhiên thực hiện theo đúng Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023, Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Các danh mục dự án liên quan đến đất trồng lúa phải được kiểm soát chặt chẽ theo chủ trương của Chính phủ. Trường hợp dự án sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên, từ 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên thì lập thủ tục tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Tăng cường trách nhiệm trong công tác thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm và các danh mục thu hồi đất, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo thông tin, thời gian quy định.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát lại các dự án chưa được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất. Trường hợp dự án đảm bảo hồ sơ thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật, có tính khả thi, đảm bảo đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh thì tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh quyết định đối với 42 danh mục dự án với tổng diện tích thu hồi là 411,52ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp 78,81ha.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu căn cứ vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 và kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2024, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của địa phương, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để công bố, công khai và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Quảng Nam: Sẽ thu hồi hơn 5.000ha đất thực hiện dự án trong năm 2024
Không sử dụng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất cao, sản xuất hiệu quả, ổn định để khai thác quỹ đất, sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Đối với các dự án có tên gọi chưa hoàn toàn phù hợp theo quy định pháp luật chỉ thực hiện các thủ tục thu hồi đất sau khi đã rà soát hồ sơ thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo điều kiện thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013. Đối với dự án nhà ở thì tiếp tục rà soát, đảm bảo thực hiện nghiêm các nội dung theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Xem xét năng lực tài chính, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện liên quan. Trường hợp đảm bảo đủ điều kiện thì hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật trước khi xem xét đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, chưa đảm bảo thông tin ghi vốn năm kế hoạch theo quy định thì yêu cầu phải có văn bản cam kết hoặc cung cấp văn bản cam kết về việc bố trí vốn thực hiện trong năm 2024 trước khi đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 để làm cơ sở thực hiện thu hồi đất.

Riêng trường hợp 42 danh mục dự án chưa được HĐND tỉnh thông qua, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra dự án đảm bảo hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp dự án có tính khả thi, đảm bảo các điều kiện và thuộc thẩm quyền xem xét, thông qua danh mục dự án thu hồi đất của HĐND tỉnh thì trình HĐND cấp huyện xem xét cho ý kiến và có văn bản báo cáo cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh quyết định.

Rà soát chặt chẽ, không tiếp tục tổng hợp trình những danh mục dự án thu hồi đất không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính khả thi khi đề xuất các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa đối với các dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đất ở trên địa bàn mình phụ trách và tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất trên địa phương. Quán triệt nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, không sử dụng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất cao, sản xuất hiệu quả, ổn định để khai thác quỹ đất, sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm và các danh mục dự án thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đăng ký đối với những danh mục dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, đưa vào kế hoạch sử dụng đất liên tiếp 03 năm mà không triển khai thực hiện để xử lý theo đúng quy định liên quan đến quy hoạch.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích