Quảng Nam: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ

Theo đó, tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn các nội dung của Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như hội nghị, hội thảo, tập huấn, đăng website,…;  

Rà soát, cử 08 lượt cán bộ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng (bao gồm 04 lĩnh vực hoạt động chuyên môn: Tư vấn, Đào tạo, Nghiên cứu, Thúc đẩy) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất. Thông tin, khuyến khích doanh nghiệp cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng phù hợp;

Tổ chức 01 lớp tập huấn về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là công cụ cho hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 01 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Quảng Nam;

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Vận động, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Về tổ chức thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh quản lý, triển khai kế hoạch, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành;

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, khảo sát lựa chọn, bố trí kinh phí cho cán bộ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo tham dự các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng phù hợp với chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo và thực tiễn tại địa phương.

Thông tin, khuyến khích doanh nghiệp cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng phù hợp; Chủ trì xác định nội dung, tổ chức lớp tập huấn về năng suất chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức 01 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng cho sinh viên;

Chủ trì vận động, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Ảnh minh họa.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động xây dựng kế hoạch năm 2024 để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước 15/11/2024.

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 2025 và Kế hoạch năm 2024 trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phổ biến đến các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để tham gia thực hiện.

Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lồng ghép nội dung cải tiến năng suất trong hoạt động các câu lạc bộ khởi nghiệp; hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ khởi nghiệp cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp triển khai thực hiện nội dung nâng cao năng suất, chất lượng trong các hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp, hỗ trợ các lĩnh vực liên quan đến nội dung kế hoạch; Phổ biến, vận động, phối hợp hướng dẫn các hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp đề xuất hoặc tham gia đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng; Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, nhu cầu hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp cho Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và giải quyết.

Giao Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành lập, quản lý, hỗ trợ và tạo điều kiện để hoạt động hiệu quả câu lạc bộ cải tiến năng suất, chất lượng cho sinh viên; đề xuất các nội dung và kinh phí triển khai thực hiện cho câu lạc bộ; lựa chọn, cử giảng viên, sinh viên và đề xuất nhu cầu tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng, đội ngũ giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ quản lý năng suất chất lượng; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch đến các tổ chức, giảng viên, học viên, sinh viên thuộc phạm vi quản lý; Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 01 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng cho sinh viên và triển khai thực hiện các nội dung khác của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 An Hạ

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích