Quảng Nam có 12 dự án nhà ở giai đoạn 2021-2025

(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất danh mục dự án đầu tư thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh đề nghị tại Công văn số 8368 ngày 13/12/2022 để làm cơ sở triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Quảng Nam có 12 dự án nhà ở giai đoạn 2021-2025
Dự án nhà ở xã hội tại Quảng Nam do doanh nghiệp thực hiện vẫn chưa hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất danh mục dự án thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 51 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 2293 ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030; để triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3790 ngày 24/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8368 ngày 13/12/2022 gửi Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục dự án thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025; tuy nhiên, đến nay chưa được thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh.

Để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mới theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2142 ngày 24/11/2023 (Công văn có gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh); theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 18 ngày 29/1/2024 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất danh mục dự án đầu tư thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh đề nghị tại Công văn số 8368 ngày 13/12/2022 để làm cơ sở triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Trong Công văn 83568 ngày 13/12/2022, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh Quảng Nam 12 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, tại thị xã Điện Bàn có 2 dự án nhà ở thương mại và 4 dự án nhà ở xã hội. Cụ thể, về dự án nhà ở thương mại gồm Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương; quy mô: khoảng 3,5 ha. Dự án thuộc danh mục các dự án điều chỉnh mục tiêu đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 182 ngày 14/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1106 ngày 26/4/2022 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư để tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra còn Khu đô thị Vĩnh An, phường Điện An; quy mô: khoảng 21,79 ha.

Về dự án nhà ở xã hội gồm Khu dân cư thu nhập thấp khu 2 tại phường Điện Nam Trung; quy mô khoảng 4,53 ha; Khu dân cư thu nhập thấp khu 3 tại phường Điện Nam Trung; quy mô khoảng 6,5 ha; Khu dân cư thu nhập thấp khu 4 tại phường Điện Nam Trung, Điện Nam Đông; quy mô khoảng 14,2 ha; Khu dân cư thu nhập thấp khu 5 tại phường Điện Nam Trung; quy mô khoảng 4,17 ha.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết các dự án này trước đây do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Do vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đã dừng thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và chuyển giao cho UBND thị xã Điện Bàn quản lý; việc trình phê duyệt danh mục kế hoạch phát triển nhà ở, làm cơ sở thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Nhà đầu tư sau khi được lựa chọn có trách nhiệm lâp, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (nếu có) đảm bảo phù hợp với nhu cầu, hiệu quả sử dụng đất, loại hình nhà ở, tiêu chuẩn diện tích nhà ở, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, khớp nối hạ tầng khu vực.

Tại huyện Phú Ninh có 4 dự án, bao gồm Khu dân cư Bắc Hòa Bình, xã Tam Thái, quy mô khoảng 11,4 ha; Khu dân cư Cây Sanh, xã Tam Dân, quy mô khoảng 19,8 ha; Khu đô thị Tân Phú, thị trấn Phú Thịnh quy mô khoảng 45,4 ha; Khu dân cư Tam Dân, xã Tam Dân, quy mô khoảng 37,9 ha.

Tại huyện Thăng Bình có 2 dự án, gồm Khu dân cư nông thôn mới – chợ xã Bình Quý, quy mô khoảng 9,9 ha; Khu dân cư Bình Nguyên, xã Bình Nguyên, quy mô khoảng 12 ha.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích