Quảng Bình: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công trong năm 2023

Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, đặc biệt là đôn đốc tiến độ giải ngân dự án có nguồn vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 và các dự án chỉ được phép giải ngân đến ngày 31/12/2023.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài 11 tháng năm 2023 đạt 57%. Một số dự án có số vốn kéo dài khá lớn chưa thực hiện giải ngân hoặc giải ngân thấp, nhiều dự án đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 với số vốn khá lớn nhưng không giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023.

Để đảm bảo giải ngân hết số vốn, ngày 20/12/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2630/UBND-TH về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 được kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2023 và kế hoạch năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và giải ngân các dự án chỉ được phép giải ngân đến ngày 31/12/2023.

Kho bạc Nhà nước tỉnh khi tiếp nhận hồ sơ thanh toán của chủ đầu tư cần chủ động hướng dẫn chủ đầu tư giải ngân theo hướng giải ngân các nguồn vốn chỉ được phép giải ngân đến ngày 31/12/2023 trước, sau đó mới giải ngân Kế hoạch vốn năm 2023 theo quy định.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công

Để thực hiện nghiêm túc cam kết của UBND tỉnh với Chính phủ về tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2023, ngày 20/12/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 2632/UBND-KT yêu cầu các đơn vị chủ trì, điều phối 03 Chương trình MTQG, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của 03 Chương trình MTQG là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, tập trung ưu tiên trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp được UBND tỉnh chỉ đạo tại văn bản đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn;

Kịp thời nắm bắt vấn đề khó khăn, vướng mắc đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư trong quá trình triển khai, giải ngân vốn 03 Chương trình MTQG để hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh để có văn bản báo cáo các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ để có phương án xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tranh thủ thời gian còn lại của năm 2023, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu thanh toán ngay sau khi có khối lượng để bảo đảm đến hết ngày 31/12/2023 giải ngân 100% số vốn được phép kéo dài năm 2022 sang năm 2023, đến hết ngày 31/01/2024 đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất kế hoạch năm 2023 như đã cam kết (phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 và tối thiểu 95% vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2023).

Mặt khác, Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công, rà soát và kiểm soát việc thanh toán tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đảm bảo đúng quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường đôn đốc, nắm bắt tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển của 03 Chương trình MTQG; Sở Tài chính tăng cường đôn đốc, nắm bắt tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp…

Thời gian còn lại của năm 2023 rất ít, do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị và chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công của từng dự án, đơn vị, góp phần vào hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn Chương trình MTQG theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện và giải ngân dự án./.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích