Quảng Bình: Khẩn trương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022

(TN&MT) – UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn giao các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Theo đó, ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1393/UBND-TNMT về việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022.

UBND tỉnh Quảng Bình giao các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được thẩm định, Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bản tỉnh theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các huyện khẩn trương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố trí kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định.

Trước đó, trong tháng 5/2021, tỉnh Quảng Bình đã Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho cấp huyện trên địa bàn.

Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, các địa phương có trách nhiệm tổ chức công bố công khai và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không giải quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bạn cũng có thể thích