Phương pháp xác định chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1240/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn phương pháp xác định chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị để xác định suất vốn đầu tư theo phương pháp thặng dư.

Phương pháp xác định chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị
Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 36/2014/TT-BNTMT đã quy định các khoản chi phí phát triển thuộc tổng chi phí phát triển giả định của bất động sản và cơ sở để xác định các khoản mục chi phí này.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có Công văn 3290/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố theo pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Khi sử dụng suất vốn đầu tư để xác định chi phí xây dựng cần phải thực hiện điều chỉnh, quy đổi theo hướng dẫn tại mục I Phụ lục kèm theo các Quyết định công bố và điều kiện cụ thể của dự án. Việc xác định chi phí phát triển trong phương án định giá đất (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 36/2014/TT-BNTMT đã quy định các khoản chi phí phát triển thuộc tổng chi phí phát triển giả định của bất động sản và cơ sở để xác định các khoản mục chi phí này. Trường hợp sử dụng suất vốn đầu tư không phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án thì Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương căn cứ vào quy chuẩn, tiêu chuẩn, các hồ sơ tài liệu, yêu cầu của dự án, hệ thống định mức, đơn giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại pháp luật quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo từng thời kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xác định cho phù hợp.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố chưa bao gồm chi phí di chuyển và nâng cao điện cao thế 110kV ra khỏi mặt bằng dự án như nêu tại Văn bản số 1240/SXD-QLN. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan đến việc di chuyển, nâng cao đường điện phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích