Phú Yên: Phối hợp quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh Phú Yên với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác quản lý thuế, phí và các khoản thu liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.

Mục đích phối hợp này nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp trong công tác quản lý thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực thi pháp luật về thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế.

dsc04996.jpg
 Khai thác khoáng sản trên sông Đà Rằng 

Quy chế quy định cụ thể nhiệm vụ của các Sở, ngành, đơn vị liên quan đến công tác quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. Trong đó, Cục Thuế có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kê khai, nộp thuế, phí, quyết toán thuế, phí và các khoản thu khác liên quan theo quy định pháp luật thuế, phí; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, phí, quyết toán thuế, phí và các khoản thu khác theo quy định; xử lý vi phạm về thuế theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xây dựng giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra, tổ chức tính, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và gửi văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho Cục Thuế và thông báo cho tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác khoáng sản kịp thời theo đúng quy định.

dsc04967.jpg
 Phối hợp quản lý thuế trong hoạt động khai thác khoáng sản 

Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án của tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các giấy tờ, chứng từ liên quan nhằm xác định nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản khi đưa vào công trình. Cung cấp cho cơ quan Thuế danh sách các công trình do đơn vị đã và đang quản lý, định kỳ bổ sung danh sách khi có phát sinh để cơ quan Thuế kịp thời đưa vào quản lý thu thuế, phí và các khoản thu liên quan. Khi cơ quan Thuế cử cán bộ thuế đến liên hệ nắm thông tin, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình.

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More