Phê duyệt Phương án tự chủ của Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An, giai đoạn 2023-2025

(Xây dựng) – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 12/7 về việc phê duyệt Phương án tự chủ về bộ máy, nhân sự của Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An, giai đoạn 2023-2025.

Phê duyệt Phương án tự chủ của Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An, giai đoạn 2023-2025
Trụ sở Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An.

Theo đó, lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An và trước pháp luật về toàn bộ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm và đối với việc điều hành, kết quả triển khai quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của trung tâm. Việc bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ và quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

Số lượng người làm việc, hợp đồng lao động của trung tâm giai đoạn 2023 – 2025 không vượt quá 26 người (15 người làm việc, 10 hợp đồng không xác định thời hạn, 1 hợp đồng thời vụ). Hàng năm, trung tâm phải thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo quy định; trung tâm được quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

Trung tâm quyết định số lượng người làm việc; trước và sau ngày ký ban hành quyết định số lượng người làm việc, quyết định về kế hoạch tuyển dụng, quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng lao động, trung tâm phải báo cáo về Sở Xây dựng và Sở Nội vụ để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chỉ đạo các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Phương án tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự của Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An giai đoạn 2023-2025 đúng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More