Phát huy tinh thần tuổi trẻ trong nghiên cứu khoa học về Khí tượng thuỷ văn