Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo về công tác TCĐLCL trong lĩnh vực quốc phòng

Báo cáo kết quả công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự năm 2023, Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng – Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, Cục và các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các nhiệm vụ; hoàn thành tốt vai trò tham mưu, đề xuất quản lý nhà nước về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, đăng kiểm quân sự trong toàn quân bảo đảm toàn diện, có chiều sâu. Đặc biệt là nhiệm vụ giúp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng kiểm soát chất lượng trang bị kỹ thuật, sản phẩm quốc phòng và đăng kiểm quân sự; đồng thời duy trì nghiêm pháp chế đo lường, nền nếp chế độ công tác kỹ thuật Ngành được củng cố, tăng cường. Kết quả hoàn thành đạt từ 100%-105% chỉ tiêu kế hoạch năm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Một số mặt được Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đánh giá cao, như: Tổ chức triển khai và hoàn thành tốt Hội thi Ngành TCĐLCL toàn quân lần thứ VI; kiểm tra nhà nước về chất lượng vũ khí trang bị đang khai thác, sử dụng. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 92/CT-BQP ngày 19-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quản lý chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng quốc phòng; kiểm tra công tác đăng kiểm quân sự; tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình thực hiện công tác kỹ thuật tại các đơn vị; năng lực các cơ sở đo lường, chất lượng cấp chiến lược, chiến dịch được nâng cao, từng bước đảm nhiệm tốt nhiệm vụ bảo đảm đo lường cho trang bị kỹ thuật thế hệ mới.

Bên cạnh những thuận lợi, Cục cũng gặp một số khó khăn như nhận thức về vai trò, trách nhiệm công tác TCĐLCL và đăng kiểm quân sự ở một số đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc; Việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn Ngành ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hết nội dung, có thời điểm còn chậm so với kế hoạch; Sự phối hợp công tác với cơ quan cấp trên và một số đơn vị có nhiệm vụ hiệu quả, chất lượng chưa cao.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Sáng)

Trên cơ sở ý kiến tham luận của các cơ quan, đơn vị và kết quả công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng toàn quân năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, năm 2024, Ngành TCĐLCL Quân đội xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng, Chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp với Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về TCĐLCL và đăng kiểm quân sự; tổ chức triển khai công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự trong toàn quân ngày càng hiệu quả.

Trong đó, tập trung áp dụng, thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát chuyển đổi, bổ sung, thay thế, xây dựng về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; về đo lường và chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng quốc phòng, đăng kiểm tàu, xe quân sự; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc phổ biến, triển khai áp dụng tiêu chuẩn tại các đơn vị.

Cùng với đó, quản lý chặt chẽ, duy trì, mở rộng, bổ sung năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, giám định theo tiêu chuẩn hiện hành của Quốc gia và Quân đội; duy trì nghiêm pháp chế đo lường, kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn trang bị đo lường – thử nghiệm theo phân cấp.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hồng Sáng)

Đảng ủy, chỉ huy Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lường chủ động tham mưu với Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng đẩy mạnh công tác khoa học quân sự và thông tin khoa học quân sự; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; từng bước triển khai chương trình chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; đề xuất triển khai ký kết các bản ghi nhớ (hoặc thỏa thuận) với các đối tác liên quan.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Ngành TCĐLCL Quân đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hiệp đồng, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2024.

 Hà My

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích