Phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 8 luật, nghị quyết

(Xây dựng) – Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 8/1/2024 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 8 luật, nghị quyết
Quang cảnh Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6.

Cụ thể, ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 8 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông quan tại Kỳ họp thứ 6 gồm: Nghị quyết về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Luật Tài nguyên nước; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Viễn thông; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản.

Trong đó, trước ngày 31/10/2024, Bộ Tài chính trình Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước trước ngày 15/4/2024; trước ngày 15/5/2024, trình Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Trước ngày 1/5/2024, Bộ Công an trình Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước; Nghị định quy định chi tiết về định danh và xác thực điện tử; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông, thời hạn trình trước ngày 15/4/2024.

Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Thời hạn trình các Nghị định này trước ngày 15/9/2024…

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm sự phù hợp và kịp thời triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Định kỳ ngày 25 hàng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích