Ninh Thuận: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng

Theo đó, mục tiêu cụ thể hóa các nội dung đề ra tại kế hoạch số 4009/KH-UBND ngày 26/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo thực hiện trong năm 2024 hiệu quả, thúc đẩy hoạt động tăng năng suất của doanh nghiệp trong tỉnh, nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng KHCN&ĐMST.

Đề xuất triển khai thực hiện ít nhất một nhiệm vụ KHCN có nội dung gắn liền với ứng dụng KHCN về nâng cao năng suất chất lượng (xây dựng, áp dụng, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh…) dựa trên nền tảng KHCN&ĐMST phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quản lý chất lượng của doanh nghiệp: Khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất, các hoạt động KHCN&ĐMST, đề xuất các chính sách khuyến khích thúc đẩy các hoạt động KHCN nâng cao năng suất đến năm 2025;

Thông tin, tuyên truyền về năng suất, chất lượng: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 4009/KH-UBND ngày 26/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phối hợp với một số trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng; các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số tiến tới sản xuất thông minh trong sinh viên các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý về năng suất, chất lượng, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số tiến tới sản xuất thông minh…; Tham quan học tập kinh nghiệm các địa phương triển khai có hiệu quả Chương trình nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KHCN&ĐMST.

Ảnh minh họa.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng: Đề xuất thực hiện một nhiệm vụ khoa học và công nghệ với nội dung “Xây dựng và triển khai mô hình nâng cao năng suất chất lượng dựa trên áp dụng các công cụ cải tiến, nền tảng KHCN&ĐMST” nhằm thúc đẩy các hoạt động năng suất chất lượng, hướng tới sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh cho một số đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Về tổ chức thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ: Là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và triển khai Kế hoạch; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau: Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá; các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này cho các tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng yêu cầu của kế hoạch và theo quy định của pháp luật; ký kết hợp đồng đào tạo; theo dõi, giám sát quá trình tổ chức đào tạo; thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan nghiên cứu áp dụng, đề xuất, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh và một số nội dung khác có liên quan phù hợp với địa phương; tham mưu điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp thực tế và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao từ đầu năm 2024 để thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh trong khả năng cân đối ngân sách địa phương và đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác đánh giá hiện trạng năng suất và đánh giá năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh, đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, chỉ số TFP.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các hoạt động năng suất chất lượng; triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình điểm về cải tiến năng suất, chất lượng liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đến các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; lựa chọn, giới thiệu các doanh nghiệp tham gia mô hình điểm cải tiến năng suất, chất lượng; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về xây dựng mô hình điểm về cải tiến năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp sản suất chế biến sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; Lồng ghép các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp về cải tiến năng suất, chất lượng như: áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý ngành trong các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực nông lâm thủy sản.

Sở Y tế: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến bệnh viện, cơ sở y tế thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; lựa chọn, giới thiệu bệnh viện, cơ sở y tế tham gia mô hình điểm về áp dụng các công cụ năng suất, chất lượng; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về xây dựng mô hình điểm về áp dụng các công cụ năng suất, chất lượng trong các bệnh viện, Trung tâm y tế, phòng khám khi được phê duyệt; Lồng ghép các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng (áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực) trong các chương trình, kế hoạch, đề án do ngành chủ trì.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến các đơn vị trường học thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; lựa chọn, giới thiệu trường học tham gia các mô hình điểm áp dụng các công cụ năng suất, chất lượng; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ về xây dựng mô hình áp dụng các công cụ năng suất, chất lượng trong các trường học, cơ sở đào tạo.

Các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; lựa chọn, giới thiệu doanh nghiệp tham gia các mô hình điểm áp dụng các công cụ năng suất, chất lượng; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về xây dựng mô hình điểm áp dụng các công cụ năng suất, chất lượng trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý;

Lồng ghép các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng (áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đặc thù cho ngành, lĩnh vực,…) trong các chương trình, kế hoạch, đề án do ngành chủ trì, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực của ngành, lĩnh vực quản lý.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến các doanh nghiệp trên địa bàn; lựa chọn, giới thiệu doanh nghiệp tham gia các mô hình điểm áp dụng các công cụ năng suất, chất lượng; Lồng ghép các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng chất lượng với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Liên minh hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến các là hội viên, thành viên; vận động, giới thiệu doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các mô hình điểm về cải tiến năng suất, chất lượng; Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp cho các Sở ngành để tổng hợp, xây dựng các nhiệm vụ để hỗ trợ; Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; tham gia xét chọn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận: Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền và phổ biến về các hoạt động về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu, trình Ủy ban nhân nhân tỉnh xem xét, giải quyết.

An Hạ

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích