Nghệ An: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024.

Nghệ An: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất phi nông nghiệp tại địa bàn thành phố Vinh là 1,3.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đệ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) được áp dụng để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng, trong các trường hợp sau: Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Đồng thời, xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản). Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong khu kinh tế theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. Các trường hợp khác phải áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật.

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với đất nông nghiệp K=1. Hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với đất phi nông nghiệp: Tại địa bàn thành phố Vinh K=1,3; tại địa bàn thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành, huyện Quỳnh Lưu, huyện Đô Lương, huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên, huyện Nghĩa Đàn, huyện Thanh Chương, huyện Anh Sơn, huyện Quỳ Hợp, huyện Tân Kỳ K=1,2; tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, huyện Tương Dương, huyện Quế Phong, huyện Quỳ Châu, huyện Con Cuông K=1,1. Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam; dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh K=1.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024 và thay thế Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích