Nam Định quy hoạch tỉnh tầm nhìn đến năm 2050

(Xây dựng) – Theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nam Định ban hành Công văn 1371/UBND-VP5 về việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nam Định quy hoạch tỉnh tầm nhìn đến năm 2050
UBND tỉnh ban hành Công văn 1371/UBND-VP5 về việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh Nam Định để thống nhất với Quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ; cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ. Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình ban hành kế hoạch thực hiện theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện quy hoạch gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; định kỳ tổ chức đánh giá thực hiện Quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy hoạch. Nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển tỉnh và quy định của pháp luật để huy động các nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Tổ chức rà soát quy hoạch tỉnh sau khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được quyết định hoặc phê duyệt và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch tỉnh trong trường hợp có mâu thuẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/1/2024.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các yêu cầu, nội dung bảo vệ môi trường khi triển khai các dự án thực hiện Quy hoạch, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững; tổ chức quan trắc, giám sát, quản lý môi trường; lưu giữ cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường phục vụ quá trình chuyển đổi số trong quá trình thực hiện quy hoạch.

UBND tỉnh Nam Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích