Năm 2021: 31 hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản được thẩm định