“Mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển cho vùng Tây Nguyên

Ngày 30/11, Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị chuyên đề về Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên cho biết, nhằm hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển vùng Tây Nguyên của Đảng, cụ thể hóa các quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng đã giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong Vùng cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bản Quy hoạch vùng này có ý nghĩa quan trọng, giúp “mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển, với tư duy mới, tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho vùng.

Trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; tái tổ chức không gian phát triển vùng và khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển vùng nhanh, bền vững. Quy hoạch vùng cũng là căn cứ quan trọng để đề xuất kế hoạch đầu từ công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, đặc biệt là các dự án lớn, có tính liên vùng.

Sự kiện - “Mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển cho vùng Tây Nguyên
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. 

Bộ KH&ĐT đã triển khai xây dựng Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nghiêm túc, bài bản, công phu, khoa học, đồng thời đã tổ chức các Hội nghị xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn khảo sát và làm việc với 5 địa phương trong vùng, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của các Bộ, ngành trung ương.

Ngày 18/9/2023, Bộ đã gửi Hồ sơ quy hoạch vùng để xin ý kiến các cơ quan liên quan. Trên cơ sở tiếp thu hợp lý các ý kiến tham gia, ngày 3/11/2023, Bộ cũng đã có tờ trình gửi Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng.

Việc, tổ chức hội nghị Hội đồng điều phối chuyên đề về quy hoạch là bước tiếp theo rất quan trọng và hết sức cần thiết để cơ quan lập quy hoạch tiếp tục lắng nghe ý kiến tham gia để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch vùng; tháo gỡ những “nút thắt”, “điểm nghẽn” phát triển của vùng trong thời gian vừa qua và đề ra mục tiêu, phương án phát triển cũng như giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Để bảo đảm Quy hoạch vùng Tây Nguyên có chất lượng, hiệu quả và khả thi, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đến 5 nội dung chính cần tập trung thảo luận.

Một là, cho ý kiến về việc xác định các vấn đề trọng tâm cần phải giải quyết, các khâu đột phá phát triển, cơ cấu lại mô hình tăng trưởng của vùng.

Hai là, cho ý kiến về định hướng tổ chức không gian phát triển gồm 3 tiểu vùng – 3 cực tăng trưởng – 5 hành lang kinh tế nhằm thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng, liên kết quốc tế, đặc biệt là liên kết với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, vùng Đông Nam Bộ, cũng như vai trò, vị trí chiến lược của vùng trong Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và tiểu vùng sông Mê Kông.

Ba là, cho ý kiến về định hướng, giải pháp về phát triển ngành, lĩnh vực, trọng tâm là kết cấu hạ tầng liên kết vùng như giao thông, thủy lợi, hạ tầng số; giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đặc biệt là các xung đột, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh trong quản lý tài nguyên rừng, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước; các thách thức do tác động biến đổi khí hậu.

Bốn là, cho ý kiến về định hướng, giải pháp về phát triển văn hóa – xã hội; giải quyết điểm nghẽn về chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy được các di sản văn hóa, giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số; xây dựng nền văn hóa Tây Nguyên tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là động lực, nền tảng cho phát triển và hội nhập quốc tế của vùng.

Năm là, cho ý kiến về giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch, trong đó lưu ý về danh mục dự án liên kết vùng ưu tiên đầu tư; giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết vùng để thúc đẩy hợp tác phát triển vùng có hiệu quả.

Sự kiện - “Mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển cho vùng Tây Nguyên (Hình 2).
Toàn cảnh hội nghị. 

Vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước.

Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch vùng được tổ chức lập theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành theo quy định của Luật Quy hoạch, nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu phát triển vùng đã được xác định tại Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 của đất nước, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt hơn nữa, Quy hoạch vùng Tây Nguyên đã cụ thể hóa hơn phương phướng tổ chức không gian và phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu của vùng Tây Nguyên đã được đề ra Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành cấp quốc gia đã và đang được phê duyệt.

Quy hoạch vùng có ý nghĩa quan trọng trong việc “chủ động kiến tạo phát triển và tăng cường liên kết vùng”; tập trung xác định và giải quyết các vấn đề lớn, có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; để tái tổ chức không gian phát triển vùng và khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển vùng nhanh, bền vững. Quy hoạch vùng cũng là căn cứ quan trọng để xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng điều phối vùng, Bộ KH&ĐT sẽ tập trung nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch vùng để thẩm định; dự kiến trình phê duyệt trong tháng 12/2023.

Theo Người đưa tin

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích