Lương của viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật áp dụng từ ngày 16/12/2023

Lương của viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật áp dụng từ ngày 16/12/2023
Ảnh minh họa – Lê Thăm; Đức Hà

Hệ số lương của viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập:

Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng.

Theo đó, lương của viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được tính như sau:

Mức lương thực hiện: Mức lương cơ sở * Hệ số lương

Hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 quy định tại Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Như vậy, lương của viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tât từ 16/12/2023 gồm có như sau:

Lương của viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật áp dụng từ ngày 16/12/2023
Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Việc chuyển xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật thực hiện như sau:

– Trường hợp viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật mã số V.07.06.16 theo quy định của Thông tu liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV và đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 3 Thông tư 21/2023/TT- BGDĐT thì được chuyển xếp từ hệ số lương của viên chức loại B sang hệ số lương của viên chức loại A0 theo nguyên tắc xếp lương quy định tại Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

– Trường hợp đang làm việc ở vị trí việc làm viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật nhưng giữ mã ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành khác nếu đạt tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 21/2023/TT- BGDĐT thì việc chuyển xếp lương thực hiện như sau:

– Trường hợp đang xếp hệ số lương của công chức hoặc viên chức loại A0 theo bảng 2 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước) hoặc bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì được xếp hệ số lương của viên chức loại A0;

– Trường hợp đang xếp hệ số lương của công chức hoặc viên chức loại A1 trở lên hoặc loại B thì được chuyển xếp vào hệ số lương của viên chức loại A0 theo nguyên tắc xếp lương quy định tại Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Kim Quyên

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích