Luật Đất đai 2013 cần sửa đổi những nội dung gì?

Sau 8 năm thực thi, Luật Đất đai 2013 đã giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế – xã hội liên quan đến quản lý nhà nước đối với đất đai, hiệu quả hơn so với các Luật Đất đai đã ban hành trong các thời kỳ trước. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế – xã hội, những năm gần đây, vấn đề đất đai tại nước ta đã nảy sinh những vấn đề pháp lý mới mà Luật Đất đai 2013 chưa đề cập đến. Vì vậy, sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp bách và những nội dung gì cần phải sửa đổi?

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích